Zápis do první třídy Základní školy AKADEMIA – aktualizováno

30.Duben 2021 | AkademiaMateřská školaZákladní škola

Č.j. A/0093/2021                                                                                            Datum: 30. 4. 2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole AKADEMIA, od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

 • 2101
 • 2102
 • 2103
 • 2104
 • 2105
 • 2106
 • 2107
 • 2108
 • 2109
 • 2110
 • 2111
 • 2112
 • 2113
 • 2114
 • 2115

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy AKADEMIA, ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Darja Chládková, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 30. 4. 2021

(otisk úředního kulatého razítka)

__________________________________________________________________________________

Zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA na školní rok 2021/2022 (dálková forma zápisu)

Podle náležitostí školského zákona vyhlašuji zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k vyhlášeným vládním krizovým opatřením se zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA uskuteční od 1. do 30. 4. 2021 dálkovou formou. Zašlete nám prosím na počítači vyplněnou, vlastnoručně podepsanou, oscanovanou dokumentaci (formuláře v dokumentech na školním webu) + popř. i pracovní listy, obrázek a videonahrávku:

 • rodný list dítěte (prostá kopie)
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (prostá kopie)
 • žádost o zařazení dítěte do ZŠ AKADEMIA
 • zápisní lístek
 • informace o zpracování osobních údajů
 • dotazník

Motivačně je možné zaslat i:

 • pracovní listy
 • obrázek postavy, kterou nakreslí dítě (např. postava maminky, pohádková postava apod.)
 • krátké video, na němž se dítě představí a poté zpívá jednu písničku (např. Skákal pes, Prší, prší apod.) nebo recituje jednubásničku(možno poslat na školní mailakademy@akademy.cz např. prostřednictvím služby typu www.uschovna.cz)

Všechny dokumenty prosím zasílejte nejlépe:

 • datovou schránkou (na adresu y4k9b24),
 • nebo e-mailem s ověřeným podpisem na adresu akademy@akademy.cz (např. v kombinaci se službou typu www.uschovna.cz),
 • popř. doporučenou poštou (podepsané originální dokumenty, prosté kopie OP + RL, flash disk s nahrávkou),
 • prostým vhozením dokumentů do schránky školy (Rašelinová 11) – doručení bude potvrzeno zasláním registračního čísla.

Vzhledem k situaci jen v opravdu výjimečných (řádně odůvodnitelných) případech a výhradně po předchozí domluvě v pevně stanoveném termínu doručte dokumentaci osobně (individuálně, pouze jeden zákonný zástupce bez dítěte).

Po doručení Vám bude na Váš e-mail bude zasláno přidělené registrační číslo. Výsledky zápisu budou zveřejněny 3. května 2021 na školním webu www.akademy.cz (podle registračních čísel). Jelikož nejsme spádovou školou, trvalé bydliště žáků pro nás není kritériem přijetí.

Aktualizovaná kritéria přijetí:

 1. Věk dítěte
 2. Sourozenec na škole AKADEMIA
 3. Absolvování MŠ AKADEMIA
 4. Sdílení filozofie naší školy (dlouhodobý aktivní zájem o naši školu apod.)

Po ukončení mimořádných opatření budete i s dětmi pozváni na edukační skupinky (v případě nutnosti proběhnou online formou).

29. 3. 2021

Mgr. Darja Chládková, ředitelka školy

Další aktuality

Provoz sekretariátu školy o prázdninách

1. 07. 2021

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Vážení rodiče, milí žáci, sekretariát školy (tel. 544 211 547) Vám bude o prázdninách k dispozici v čase 9:00 – 12:00 ve dnech: 14. 7. 2021 28. 7. 2021 4. 8. 2021 25. 8. 2021 Můžete se na nás obracet…

Pomůcky, které si žáci Gymnázia AKADEMIA pořizují sami pro školní rok 2021/2022

25. 06. 2021

AkademiaGymnázium

PRIMA (1. ročník osmiletého studia) Český jazyk: 3x sešit A5 544 linkovaný, čtenářský deník – sešit dle vlastního výběru formát A4; popisovací průhledné folie A4; pracovní sešit objedná pro žáky…

Postupné uvolňování Mimořádných opatření – aktualizováno

7. 06. 2021

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opa…

Výsledky druhého kola přijímacího řízení na čtyřleté gymnázium – aktualizováno

1. 06. 2021

AkademiaGymnázium

Milí zájemci o studium u nás, milí rodiče, níže najdete výsledky přijímacího řízení ve druhém kole přijímacího řízení (podle registračních čísel). Vzhledem k velkému zájmu a administrativní zátěž…

Archiv aktualit

Rubriky