Studium Gymnázium AKADEMIA

ŽÁCI PŘIJATÍ NA GYMNÁZIUM AKADEMIA

Studium na osmiletém (nebo doplňkově čtyřletém) všeobecném gymnáziu je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili 5. (nebo 9.) ročník základní školy a mají zájem o nadstandardní vzdělávání. Zaměření je všeobecné, přírodovědná i humanitní složka je vyvážena. Cílem je kvalitně připravovat žáky na státní maturitu a vysokoškolské studium. Ve třídách jsou studijní kolektivy o velikosti 20 žáků.

Důraz v hodinové dotaci je kladen na cizí jazyky – nadstandardně dotovaný anglický jazyk mají žáci od primy, německý, španělský či ruský jazyk přibývá v sekundě, od kvarty jsou zařazeny hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Značnou pozornost věnuje naše škola informačním technologiím, které jsou vyučovány aprobovanými pedagogy v moderně vybavené učebně od primy do sexty jako povinný předmět, dále je možnost volitelného semináře. Velký důraz je tedy kladen na předměty, z nichž studenti budou pravděpodobně maturovat – jazyky, základy společenských věd, přírodní vědy atd.

Na úvod studia věnují naši odborníci pozornost tomu, jak se učit. Každoročně v září odjíždějí žáci primy a sekundy (popř. prvního ročníku čtyřletého běhu studia) na seznamovací pobyt.

V průběhu studia mají žáci možnost účastnit se jazykově zaměřených kurzů v zahraničí – hlavně v anglicky i německy mluvících zemích. Součástí studia je výběrový zimní lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz. Důležitou částí výuky jsou humanitní a přírodovědné projektové výukya mnoho dalších projektů.

V septimě a ještě větší měrou v oktávě si studenti mohou vybrat volitelné semináře – jedná se o specializaci směřovanou hlavně k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. Příprava na vysokoškolskou vědeckou práci je zahrnuta ve Středoškolské odborné činnosti, jejíž výsledky studenti prezentují na Studentské konferenci.

Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

Pedagogové Gymnázia AKADEMIA vytvořili hned dva kvalitní školní vzdělávací programy:

Ten první, Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl, byl jako pilotní vytvořen pro nižší stupeň gymnázia již v roce 2006 a od této doby se osvědčil. Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

V roce 2009 měl premiéru školní vzdělávací program pro studenty vyššího stupně gymnázia. Jeho název Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost, doplněný motivačním podtitulem „Učíme se být úspěšnými …“, vypovídá o naší připravenosti provést studenty následnými čtyřmi roky k maturitní zkoušce a ukázat jim cestu k celoživotnímu vzdělávání.

Oba vzdělávací programy jsou v souladu s doporučením Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV, RVP G ), oba mají společný cíl – poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

Na nižším i na vyšším stupni gymnázia jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání. Na nižším stupni jsou s výjimkou Mediální výchovy integrována do jednotlivých předmětů, na vyšším stupni jsou integrována do předmětů všechna včetně všech svých tematických okruhů. Na obou stupních došlo i k integraci obsahu některých předmětů do jiných. Vše ale nejlépe vystihují přímo jednotlivé ŠVP.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

V současné době jsme na naší škole v době udržitelsnosti projektu pod názvem “Příroda v obrazech”, jehož významnou částí je propojení průřezových témat Mediální výchovy a Environmentální výchovy a jejich začlenění do výuky. Humanitní složku ŠVP podporuje projekt “Učíme o Moravě”. Oba projekty proběhly s podporou ESF.

Jsme připraveni dojít ke společnému cíli zvanému maturita a dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.

Učební plán

Z učebního plánu gymnázia je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na univerzitní studium jakékoliv profilace. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se student pravděpodobně setká u státní maturitní zkoušky.

Učební plán vychází ze školních vzdělávacích programů. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání, směřuje k posilování maturitních předmětů státní maturity. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám tedy má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení), druhý cizí jazyk (němčina či ruština) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ. V septimě a hlavně v oktávě mají žáci možnost vybrat si takové semináře, které vyhovují jejich budoucímu studijnímu zaměření. Po celou dobu studia mají žáci rovněž možnost navštěvovat nepovinné předměty (uměleckého, jazykově-literárního či sportovního zaměření).

Školné

Naše gymnázium vyhledávají rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní všeobecné vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného školného 2500 Kč měsíčně; pro sourozence poskytujeme slevu 50 %. První platba je provedena do 15. 8. před začátkem příslušného školního roku, další vždy do 15. dne měsíce; o hlavních prázdninách se u nás neplatí. V případě ukončení smlouvy je případný přeplatek na školném vrácen.

V ceně jsou mimo jiné zahrnuty náklady na:

  • menší studijní kolektivy do 20 žáků ve třídě, které umožňují individualizovanou výuku
  • získání a udržení aprobovaných pedagogů-odborníků, kteří mají nadstandardní zájem o úspěch žáků – Vaše děti mohou kvalitně učit pouze kvalitní lidé
  • rozšiřování a průběžnou obnovu vybavení školy potřebného pro kvalitní výuku (ICT)
  • mnoho dalších výhod, které považujeme za samozřejmost

S jakýmikoliv dotazy ekonomického charakteru se prosím obracejte na hospodářku školy Ing. Kristýnu Burešovou (buresova@akademy.cz, tel. 544 211 547).

Maturitní zkouška

Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Její podoba se řídí vyhláškou a příslušnými paragrafy školského zákona. V letech 2011-2017 100 % maturantů Gymnázia AKADEMIA uspělo u didaktických testů a písemných prací státní maturitní zkoušky.

Gymnázium AKADEMIA pečlivě připravuje své studenty na tuto jednotnou státní maturitní zkoušku, všichni vyučující získali patřičná osvědčení a statutární zástupce AKADEMIE školil v problematice jednotné maturitní zkoušky učitele Jihomoravského kraje. Žáci školy si zkouší oficiální cvičné testy. Více než 90 % studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku na Gymnáziu AKADEMIA, pokračuje ve vysokoškolském studiu ať už v České republice, Evropské unii či třeba v USA.

K maturitnímu vysvědčení absolventi Gymnázia AKADEMIA zdarma získají Europass (dodatek k osvědčení v českém, anglickém a německém jazyce), který usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí. Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení tradičně probíhá v první polovině června na líšeňském zámku Belcredi.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

pozvánka na adventní koncert

28. 11. 2023

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Vážení rodiče,rádi bychom vás touto cestou pozvali na adventní charitativní koncert, který v letošním roce pořádají studenti 4.G našeho gymnázia.Koncert se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2023 od 17.00 v…

finanční svoboda

27. 11. 2023

Gymnázium

Děkujeme panu F. Bednářovi a jeho spolupracovníkům, kteří k nám každoročně přijíždí nejen s přednáškou na téma finanční gramotnost, ale i s možností zahrát si hru Finanční svoboda, během které si žáci…

za habsburky do vídně

21. 11. 2023

Gymnázium

Ve čtvrtek 16. listopadu se vypravila 4.G se svými vyučujícími na plánovaný projektový den do Vídně.  Po příjezdu vlakem na hlavní nádraží jsme se přesunuli metrem do letního rezidenčního sídla Habsbu…

dějepisná exkurze

14. 11. 2023

Gymnázium

V pátek 10. 11. 2023 se třída 5.G zúčastnila v rámci výuky dějepisu exkurze do Archeologického ústavu Akademie věd, který se pro školy otevírá vždy jednou za rok v rámci Týdne vědy. Nenápadná budova v…

Kdo se stará o děti v gymnáziu Akademia

Mgr. Šárka Blaženková

vedoucí přírodovědného týmu gymnázia, koordinátorka ŠVP

Aprobace: M, F

Třídnictví: 8.G

Bc. Adéla Boesová

asistentka pedagoga na gymnáziu

Aprobace: Č

Mgr. Tomáš Budka

profesor gymnázia

Aprobace: Ch, F, B

Ing. Kristýna Burešová

hospodářka, asistentka vedení školy

PhDr. Renata Flossová

asistentka pedagoga na gymnáziu

Aprobace: A, Č, L

Mgr. Zuzana Frkalová

profesorka gymnázia

Aprobace: M, A

Třídnictví: 5.G

Sandra Gažiová

provozní personál

Ing. Marie Hartlová

zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT

Aprobace: M, F, Ch, I

PhDr. Renáta Heřmanová

profesorka gymnázia

Aprobace: A, N

Lenka Holaňová

ekonomka školy

Bc. Anna Hornová

asistentka pedagoga na gymnáziu

Irena Hřibová

provozní personál

Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

ředitel školy, jednatel

Aprobace: D, Č

Mgr. Anna Hýsková

profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny

Aprobace: Evv, Vv

Mgr. Jakub Jeřábek

profesor gymnázia

Aprobace: Tv, Vz, Vo

Třídnictví: 2.G

Bc. Adam Jurek

profesor gymnázia

Aprobace: N, Vo

Růžena Kamenská

provozní personál

Mgr. Hana Kólová

profesorka gymnázia

Aprobace: Č

Třídnictví: III.Č

Hana Konrádová

vedoucí školní jídelny-výdejny

Martin Krpec

školník

Mgr. Dalibor Levíček MBA

vedoucí jazykového týmu gymnázia

Aprobace: A, Č

Třídnictví: 7.G

Mgr. Iva Lubalová

profesorka gymnázia

Aprobace: D, Zsv, N, Č, L

Třídnictví: 1.G

Mgr. Jana Nešporová

profesorka gymnázia, zdravotník

Aprobace: B, Tv, Vz

Třídnictví: 4.G

BcA. Františka Nevrlá

profesorka gymnázia, učitelka ZŠ

Aprobace: Evh, Hv

Mgr. Sandra Oña

profesorka gymnázia

Aprobace: Š

Mgr. et Bc. Stanislav Popelka

vedoucí humanitního týmu gymnázia

Aprobace: N, Zsv, Evh

Třídnictví: 6.G

Mgr. Lucie Rajfová

profesorka gymnázia

Aprobace: Tv

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence

Eugene Reynolds

profesor gymnázia

Aprobace: A

Mgr. Pavlína Šefčíková

profesorka gymnázia

Aprobace: A

Mgr. Anna-Marie Singerová

profesorka gymnázia

Aprobace: Z, I

Mgr. Anna Smutná

profesorka gymnázia

Aprobace: Č

Třídnictví: 3.G

Ing. Patrik Sokola

profesor gymnázia

Aprobace: F, Ch

Mgr. Jana Šprtová

asistentka pedagoga na gymnáziu, výchovná poradkyně

Aprobace: N

Mgr. Jana Vaňková

asistentka pedagoga na gymnáziu

Aprobace: L, Ř

Mgr. Miroslava Vondráčková

profesorka gymnázia

Aprobace: N, R