Studium Gymnázium AKADEMIA

ŽÁCI PŘIJATÍ NA GYMNÁZIUM AKADEMIA

Studium na osmiletém (nebo doplňkově čtyřletém) všeobecném gymnáziu je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili 5. (nebo 9.) ročník základní školy a mají zájem o nadstandardní vzdělávání. Zaměření je všeobecné, přírodovědná i humanitní složka je vyvážena. Cílem je kvalitně připravovat žáky na státní maturitu a vysokoškolské studium. Ve třídách jsou studijní kolektivy o velikosti 20 žáků.

Důraz v hodinové dotaci je kladen na cizí jazyky – nadstandardně dotovaný anglický jazyk mají žáci od primy, německý, španělský či ruský jazyk přibývá v sekundě, od kvarty jsou zařazeny hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Značnou pozornost věnuje naše škola informačním technologiím, které jsou vyučovány aprobovanými pedagogy v moderně vybavené učebně od primy do sexty jako povinný předmět, dále je možnost volitelného semináře. Velký důraz je tedy kladen na předměty, z nichž studenti budou pravděpodobně maturovat – jazyky, základy společenských věd, přírodní vědy atd.

Na úvod studia věnují naši odborníci pozornost tomu, jak se učit. Každoročně v září odjíždějí žáci primy a sekundy (popř. prvního ročníku čtyřletého běhu studia) na seznamovací pobyt.

V průběhu studia mají žáci možnost účastnit se jazykově zaměřených kurzů v zahraničí – hlavně v anglicky i německy mluvících zemích. Součástí studia je výběrový zimní lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz. Důležitou částí výuky jsou humanitní a přírodovědné projektové výukya mnoho dalších projektů.

V septimě a ještě větší měrou v oktávě si studenti mohou vybrat volitelné semináře – jedná se o specializaci směřovanou hlavně k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. Příprava na vysokoškolskou vědeckou práci je zahrnuta ve Středoškolské odborné činnosti, jejíž výsledky studenti prezentují na Studentské konferenci.

Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

Pedagogové Gymnázia AKADEMIA vytvořili hned dva kvalitní školní vzdělávací programy:

Ten první, Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl, byl jako pilotní vytvořen pro nižší stupeň gymnázia již v roce 2006 a od této doby se osvědčil. Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

V roce 2009 měl premiéru školní vzdělávací program pro studenty vyššího stupně gymnázia. Jeho název Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost, doplněný motivačním podtitulem „Učíme se být úspěšnými …“, vypovídá o naší připravenosti provést studenty následnými čtyřmi roky k maturitní zkoušce a ukázat jim cestu k celoživotnímu vzdělávání.

Oba vzdělávací programy jsou v souladu s doporučením Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV, RVP G ), oba mají společný cíl – poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

Na nižším i na vyšším stupni gymnázia jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání. Na nižším stupni jsou s výjimkou Mediální výchovy integrována do jednotlivých předmětů, na vyšším stupni jsou integrována do předmětů všechna včetně všech svých tematických okruhů. Na obou stupních došlo i k integraci obsahu některých předmětů do jiných. Vše ale nejlépe vystihují přímo jednotlivé ŠVP.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

V současné době jsme na naší škole v době udržitelsnosti projektu pod názvem “Příroda v obrazech”, jehož významnou částí je propojení průřezových témat Mediální výchovy a Environmentální výchovy a jejich začlenění do výuky. Humanitní složku ŠVP podporuje projekt “Učíme o Moravě”. Oba projekty proběhly s podporou ESF.

Jsme připraveni dojít ke společnému cíli zvanému maturita a dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.

Učební plán

Z učebního plánu gymnázia je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na univerzitní studium jakékoliv profilace. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se student pravděpodobně setká u státní maturitní zkoušky.

Učební plán vychází ze školních vzdělávacích programů. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání, směřuje k posilování maturitních předmětů státní maturity. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám tedy má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení), druhý cizí jazyk (němčina či ruština) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ. V septimě a hlavně v oktávě mají žáci možnost vybrat si takové semináře, které vyhovují jejich budoucímu studijnímu zaměření. Po celou dobu studia mají žáci rovněž možnost navštěvovat nepovinné předměty (uměleckého, jazykově-literárního či sportovního zaměření).

Školné

Naše gymnázium vyhledávají rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní všeobecné vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného školného 2500 Kč měsíčně; pro sourozence poskytujeme slevu 50 %. První platba je provedena do 15. 8. před začátkem příslušného školního roku, další vždy do 15. dne měsíce; o hlavních prázdninách se u nás neplatí. V případě ukončení smlouvy je případný přeplatek na školném vrácen.

V ceně jsou mimo jiné zahrnuty náklady na:

  • menší studijní kolektivy do 20 žáků ve třídě, které umožňují individualizovanou výuku
  • získání a udržení aprobovaných pedagogů-odborníků, kteří mají nadstandardní zájem o úspěch žáků – Vaše děti mohou kvalitně učit pouze kvalitní lidé
  • rozšiřování a průběžnou obnovu vybavení školy potřebného pro kvalitní výuku (ICT)
  • mnoho dalších výhod, které považujeme za samozřejmost

S jakýmikoliv dotazy ekonomického charakteru se prosím obracejte na hospodářku školy Ing. Kristýnu Burešovou (buresova@akademy.cz, tel. 544 211 547).

Maturitní zkouška

Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Její podoba se řídí vyhláškou a příslušnými paragrafy školského zákona. V letech 2011-2017 100 % maturantů Gymnázia AKADEMIA uspělo u didaktických testů a písemných prací státní maturitní zkoušky.

Gymnázium AKADEMIA pečlivě připravuje své studenty na tuto jednotnou státní maturitní zkoušku, všichni vyučující získali patřičná osvědčení a statutární zástupce AKADEMIE školil v problematice jednotné maturitní zkoušky učitele Jihomoravského kraje. Žáci školy si zkouší oficiální cvičné testy. Více než 90 % studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku na Gymnáziu AKADEMIA, pokračuje ve vysokoškolském studiu ať už v České republice, Evropské unii či třeba v USA.

K maturitnímu vysvědčení absolventi Gymnázia AKADEMIA zdarma získají Europass (dodatek k osvědčení v českém, anglickém a německém jazyce), který usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí. Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení tradičně probíhá v první polovině června na líšeňském zámku Belcredi.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

kvinta v třetím odboji

18. 03. 2024

Gymnázium

V úterý 27. února navštívila třída 5.G v rámci výuky dějepisu zajímavé představení v divadle Polárka „Ve jménu republiky“. A příběh to byl vpravdě temný. Zavedl nás totiž do doby 50. let 20. století,…

dobrodružství v zemi nikoho

18. 03. 2024

Gymnázium

Dobrodružství v Zemi nikoho prožili studenti primy spolu s herci Divadla Polárka ve čtvrtek 29. února. V druhé části představení se dokonce diváci zapojovali do děje, stali se účastníky legendární hry…

soutežíme s fablabem

7. 03. 2024

Gymnázium

Studenti septimy se zapojili do letošního ročníku soutěže s FabLab Brno a mají teď dva měsíce na vymýšlení a výrobu ultimátního vynálezu. Se skvěle vybavenou dílnou a ochotnými mentory to nemůže dopad…

jiráskova lucerna

31. 01. 2024

Gymnázium

Naši terciáni zhlédli v Mahenově divadle klasiku – Jiráskovu Lucernu. Pohádkově zpracovaný příběh lásky žáky zaujal.

Kdo se stará o děti v gymnáziu Akademia

Mgr. Šárka Blaženková

vedoucí přírodovědného týmu gymnázia, koordinátorka ŠVP

Aprobace: M, F

Třídnictví: 8.G

Bc. Adéla Boesová

asistentka pedagoga na gymnáziu

Aprobace: Č

Mgr. Tomáš Budka

profesor gymnázia

Aprobace: Ch, F, B

Ing. Kristýna Burešová

hospodářka, asistentka vedení školy

PhDr. Renata Flossová

asistentka pedagoga na gymnáziu

Aprobace: A, Č, L

Mgr. Zuzana Frkalová

profesorka gymnázia

Aprobace: M, A

Třídnictví: 5.G

Sandra Gažiová

provozní personál

Ing. Marie Hartlová

zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT

Aprobace: M, F, Ch, I

PhDr. Renáta Heřmanová

profesorka gymnázia

Aprobace: A, N

Lenka Holaňová

ekonomka školy

Bc. Anna Hornová

asistentka pedagoga na gymnáziu

Irena Hřibová

provozní personál

Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

ředitel školy, jednatel

Aprobace: D, Č

Mgr. Anna Hýsková

profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny

Aprobace: Evv, Vv

Mgr. Jakub Jeřábek

profesor gymnázia

Aprobace: Tv, Vz, Vo

Třídnictví: 2.G

Bc. Adam Jurek

profesor gymnázia

Aprobace: N, Vo

Růžena Kamenská

provozní personál

Mgr. Hana Kólová

profesorka gymnázia

Aprobace: Č

Třídnictví: III.Č

Hana Konrádová

vedoucí školní jídelny-výdejny

Martin Krpec

školník

Mgr. Dalibor Levíček MBA

vedoucí jazykového týmu gymnázia

Aprobace: A, Č

Třídnictví: 7.G

Mgr. Iva Lubalová

profesorka gymnázia

Aprobace: D, Zsv, N, Č, L

Třídnictví: 1.G

Mgr. Jana Nešporová

profesorka gymnázia, zdravotník

Aprobace: B, Tv, Vz

Třídnictví: 4.G

BcA. Františka Nevrlá

profesorka gymnázia, učitelka ZŠ

Aprobace: Evh, Hv

Mgr. Sandra Oña

profesorka gymnázia

Aprobace: Š

Mgr. et Bc. Stanislav Popelka

vedoucí humanitního týmu gymnázia

Aprobace: N, Zsv, Evh

Třídnictví: 6.G

Mgr. Lucie Rajfová

profesorka gymnázia

Aprobace: Tv

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence

Eugene Reynolds

profesor gymnázia

Aprobace: A

Mgr. Pavlína Šefčíková

profesorka gymnázia

Aprobace: A

Mgr. Anna-Marie Singerová

profesorka gymnázia

Aprobace: Z, I

Mgr. Anna Smutná

profesorka gymnázia

Aprobace: Č

Třídnictví: 3.G

Ing. Patrik Sokola

profesor gymnázia

Aprobace: F, Ch

Mgr. Jana Šprtová

asistentka pedagoga na gymnáziu, výchovná poradkyně

Aprobace: N

Mgr. Miroslava Vondráčková

profesorka gymnázia

Aprobace: N, R