Základní škola Akademia

Lidé

 • ZŠ AKADEMIA tvoří 1. stupeň s přibližně 50 žáky celkem, ve třídě je do 10 žáků
 • nadšení vyučující mají nadstandardní zájem o úspěch svých žáků
 • inspirativní, přátelské a bezpečné prostředí, korektní vztahy mezi žáky i učiteli
 • rodičům i žákům k dispozici školní psycholog, vlastní speciálně-pedagogické centrum
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni

Výhody

 • kvalitní, systematická a osvědčená příprava na další studium, mnoho žáků pokračuje ve studia na osmiletém Gymnáziu AKADEMIA
 • dobrá dopravní dostupnost, možnost parkovat přímo u školy, napojení na MHD (trolejbus č. 27 přímo u školy, tramvaj č. 8, autobusy)
 • certifikovaná škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
 • důraz na výuku angličtiny a ICT
 • individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výjimečně nadané žáky či vrcholové sportovce
 • fakultní škola Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Dobrá adresa

 • AKADEMIA je jednou z nejstarších nestátních škol v ČR s tradicí od roku 1992
 • klidné a čisté studijní prostředí v Brně-Líšni
 • dvě u sebe stojící dvoupatrové budovy školy, samostatný a rozlehlý areál školy
 • velká školní zahrada s botanickou výukovou plochou
 • amfiteátr pro letní výuku a představení

naše kroužky

 • Přírodovědec – badatelský kroužek s využitím naší kouzelné školní zahrady; žáci budou objevovat i experimentovat – poznávat, jak funguje svět
 • Dramaťák – v dramatickém a divadelním kroužku si žáci vyzkouší, jaké je to být hercem, „být v roli“; užijí si převleků, masek a hraní na divadlo
 • Anglický kroužek – angličtinu máme v našem učebním plánu v nadstandardním množství, navíc nabízíme ještě volnočasový anglický kroužek, který je interaktivní a hravý
 • Logopedík – logopedická prevence, žáci se tu naučí správnému dýchaní, využíváme oromotorická cvičení, ale věnujeme se i celkovému rozvoji motorických činností
 • Přípravka na gympl – žákům 5. ročníku ZŠ AKADEMIA nabízíme komplexní přípravný kurz k přijímacím zkouškám na osmileté GYMNÁZIUM AKADEMIA

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

pomáháme

5. 12. 2022

AkademiaGymnáziumZákladní škola

„Roztáčíme život naplno“ – motto ParaCENTRA Fenix, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Žáci Gymnázia a Základní školy AKADEMIA měli možnost podílet…

Primánem na zkoušku

2. 11. 2022

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Pozvánka na workshop pro žáky 5. tříd ZŠ Úterý 29. 11. 2022, 9:00-12:30, Rašelinová 9, multifunkční učebna č. 103 Vážení rodiče, milí žáci, srdečně Vás zveme na workshop pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří maj…

halloween na akademii

31. 10. 2022

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Halloween je u nás svátek zábavy. Kostýmy jsou nepovinné, ale spousta nových informací v každém předmětu je nutnost. Chtěli jsme připravit strašidelné hodiny jenom pro nižší stupeň Gymnázia AKADEMIA,…

zahradní slavnost 2022

24. 08. 2022

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Základní škola AKADEMIA

AKADEMIA má od roku 1992 nezastupitelné místo mezi brněnskými školami. Leží v půvabné a klidné lokalitě městské části Brno-Líšeň, přitom nedaleko centra moravské metropole. Jako jedna z nejstarších nestátních škol v ČR poskytujeme nadstandardní základní vzdělávání s návazností na našem gymnáziu jako osvědčenou přípravu na střední a vysoké školy. Nabízíme individuální přístup v menších studijních kolektivech.

Chcete znát všechny důležité informace o ZŠ AKADEMIA včetně jejích cílů, historie, zaměstnanců či vybavení? Na tomto webu vám nabízíme stručný přehled informací o naší škole.

Čím jsme jedineční

 • maximálně 10 žáků v kolektivu
 • začátek výuky většinou 9:00, školní družina do 17 hodin
 • důraz na výuku anglického jazyka – minimálně tři hodiny týdně, projekty, CLIL
 • důraz na výuku informačních technologií
 • nadstandardní školní vzdělávací program, průběžná logopedická prevence
 • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
 • sportovní aktivity (plavání)
 • malá a bezpečná škola rodinného typu

Další výhody studia u nás

 • moderní edukační technologie – interaktivní tabule
 • informace a známky rodičům i žákům on-line prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • mezinárodní projekty, olympiády, umělecké soutěže
 • úzká spolupráce s Gymnáziem AKADEMIA, Masarykovou univerzitou i dalšími partnerskými zahraničními školami a institucemi

Učební plán

Ikona
Učební plán ZŠ

Z učebního plánu ZŠ je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na všeobecné gymnaziální studium. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se žák bude setkávat po celý svůj život.

Učební plán vychází ze školního vzdělávacího programu. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ.

Vybavení školy

 • velká botanická zahrada s hřištěm a amfiteátrem
 • moderní interaktivní a počítačové učebny
 • studovna s knihovnou a wi-fi
 • využívání blízké moderní tělocvičny (Salesko, ul. Kotlanova)

Školní vzdělávací program ZŠ AKADEMIA

Učíme se pro život

Ikona
Školní vzdělávací program ZŠ

Pedagogové ZŠ AKADEMIA vytvořili kvalitní školní vzdělávací program “Učíme se pro život“.

Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Vzdělávací program je v souladu s doporučením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho cílem je poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

Ikona
Učební plán ZŠ

Jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

Postupně učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

Jsme připraveni dojít ke společnému cíli – dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.

Kdo se stará o děti v ZŠ Akademia

Ing. Kristýna Burešová

asistentka vedení školy, hospodářka
buresova@akademy.cz

Jana Česalová

učitelka ZŠ
cesalova@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 2.A

Mgr. Darja Chládková

ředitelka školy, jednatelka
chladkova@akademy.cz

Aprobace: M, Ch; 1. stupeň

Bc. Lenka Chládková

vedoucí učitelka ZŠ
lenka.chladkova@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 3.A

BcA. Tereza Francová

učitelka ZŠ
francova@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 4.A

Lenka Holaňová

ekonomka školy
holanova@akademy.cz

Irena Hřibová

provozní personál

Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

zástupce ředitelky, jednatel
hysek@akademy.cz

Aprobace: D, Č

Mgr. Anna Hýsková

profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny ZŠ
hyskova@akademy.cz

Aprobace: Evv

Pavlína Jeřábková

provozní personál

Růžena Kamenská

provozní personál

Bc. Eva Konečná

asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD
konecna@akademy.cz

Hana Konrádová

vedoucí školní jídelny-výdejny
konradova@akademy.cz

Mgr. Jiří Kopřiva

asistent pedagoga na ZŠ
kopriva@akademy.cz

Martin Krpec

školník
krpec@akademy.cz

Hana Ličmanová

asistentka pedagoga ZŠ
licmanova@akademy.cz

Mgr. et Mgr. Anna Pokorná DiS.

učitelka ZŠ
pokorna@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 1.A

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC, školní psycholožka
reitterova@akademy.cz

Aprobace: SPC

Mgr. Kateřina Skoupá

učitelka ZŠ
skoupa@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 5.A