Základní škola Akademia

Lidé

 • ZŠ AKADEMIA tvoří 1. stupeň s přibližně 50 žáky celkem, ve třídě je do 10 žáků
 • nadšení vyučující mají nadstandardní zájem o úspěch svých žáků
 • inspirativní, přátelské a bezpečné prostředí, korektní vztahy mezi žáky i učiteli
 • rodičům i žákům k dispozici školní psycholog, vlastní speciálně-pedagogické centrum
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni

Výhody

 • kvalitní, systematická a osvědčená příprava na další studium, mnoho žáků pokračuje ve studia na osmiletém Gymnáziu AKADEMIA
 • dobrá dopravní dostupnost, možnost parkovat přímo u školy, napojení na MHD (trolejbus č. 27 přímo u školy, tramvaj č. 8, autobusy)
 • certifikovaná škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
 • důraz na výuku angličtiny a ICT
 • individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výjimečně nadané žáky či vrcholové sportovce
 • fakultní škola Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Dobrá adresa

 • AKADEMIA je jednou z nejstarších nestátních škol v ČR s tradicí od roku 1992
 • klidné a čisté studijní prostředí v Brně-Líšni
 • dvě u sebe stojící dvoupatrové budovy školy, samostatný a rozlehlý areál školy
 • velká školní zahrada s botanickou výukovou plochou
 • amfiteátr pro letní výuku a představení

naše kroužky ve školním roce 2023/2024

 • Dramaťák (Bc. Eva Konečná, pondělí 15:15-16:15 hod.) – v dramatickém a divadelním kroužku si naši žáci vyzkouší, jaké je to být hercem, „být v roli“; užijí si převleků, masek a hraní na divadlo
 • Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium (Mgr. Kateřina Skoupá / Bc. Barbora Šebestová, úterý 8:10-8:55) – žákům 5. třídy ZŠ AKADEMIA nabízíme komplexní přípravný kurz k přijímacím zkouškám na osmileté Gymnázium AKADEMIA, resp. na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
 • Sportík (Mgr. Jakub Jeřábek, úterý 13:45-14:30 hod.) – sportovní aktivity s trenérem, zábavné pohybové hry (koordinace pohybu, motivace ke sportování); využíváme nedalekých prostor Saleska (tělocvična, sportoviště). Kroužek je přednostně určen žákům 1., 2. a 3. třídy ZŠ AKADEMIA.
 • Anglický kroužek (Mgr. Anna Mázorová, středa 13:50-14:35 hod.) – hodiny angličtiny má ZŠ AKADEMIA ve svém školním vzdělávacím programu v nadstandardním množství; navíc nabízíme ještě volnočasový anglický kroužek, který je interaktivní a hravý.
 • Logopedík (Mgr. Anna Pokorná) – individuální logopedická prevence; žáci se tu naučí správnému dýchaní, využíváme oromotorická cvičení, ale věnujeme se i celkovému rozvoji motorických činností.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

Vyhlášení doplňujícího přijímacího řízení na obory gymnázia a ZŠ pro školní rok 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a opatření ob…

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia AKADEMIA 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete podrobné výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025. Přijatým gratulujeme a mohou v mailu v těc…

Budujeme venkovní učebny, zvelebujeme školní zahradu

10. 05. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Když je pěkně, není důvod, abychom se neučili venku – a proto jsme se pustili do budování tří venkovních učeben. A zároveň společnými silami zvelebujeme školní zahradu.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY AKADEMIA

29. 04. 2024

AkademiaZákladní škola

Č. j. AKA/320/2024 Datum: 29. 4. 2024 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a M…

Základní škola AKADEMIA

AKADEMIA má od roku 1992 nezastupitelné místo mezi brněnskými školami. Leží v půvabné a klidné lokalitě městské části Brno-Líšeň, přitom nedaleko centra moravské metropole. Jako jedna z nejstarších nestátních škol v ČR poskytujeme nadstandardní základní vzdělávání s návazností na našem gymnáziu jako osvědčenou přípravu na střední a vysoké školy. Nabízíme individuální přístup v menších studijních kolektivech.

Chcete znát všechny důležité informace o ZŠ AKADEMIA včetně jejích cílů, historie, zaměstnanců či vybavení? Na tomto webu vám nabízíme stručný přehled informací o naší škole.

Čím jsme jedineční

 • maximálně 10 žáků v kolektivu
 • začátek výuky většinou 9:00, školní družina do 17 hodin
 • důraz na výuku anglického jazyka – minimálně tři hodiny týdně, projekty, CLIL
 • důraz na výuku informačních technologií
 • nadstandardní školní vzdělávací program, průběžná logopedická prevence
 • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
 • sportovní aktivity (plavání)
 • malá a bezpečná škola rodinného typu

Další výhody studia u nás

 • moderní edukační technologie – interaktivní tabule
 • informace a známky rodičům i žákům on-line prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • mezinárodní projekty, olympiády, umělecké soutěže
 • úzká spolupráce s Gymnáziem AKADEMIA, Masarykovou univerzitou i dalšími partnerskými zahraničními školami a institucemi

Učební plán

Z učebního plánu ZŠ je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na všeobecné gymnaziální studium. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se žák bude setkávat po celý svůj život.

Učební plán vychází ze školního vzdělávacího programu. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ.

Vybavení školy

 • velká botanická zahrada s hřištěm a amfiteátrem
 • moderní interaktivní a počítačové učebny
 • studovna s knihovnou a wi-fi
 • využívání blízké moderní tělocvičny (Salesko, ul. Kotlanova)

Školní vzdělávací program ZŠ AKADEMIA

Učíme se pro život

Pedagogové ZŠ AKADEMIA vytvořili kvalitní školní vzdělávací program “Učíme se pro život“.

Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Vzdělávací program je v souladu s doporučením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho cílem je poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

Jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

Postupně učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

Jsme připraveni dojít ke společnému cíli – dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.

Kdo se stará o děti v ZŠ Akademia

Mgr. Lukáš Adamec

učitel ZŠ
adamec@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 3.A

Ing. Kristýna Burešová

hospodářka, asistentka vedení školy
buresova@akademy.cz

Sandra Gažiová

provozní personál

Ing. Marie Hartlová

zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT
hartlova@akademy.cz

Aprobace: M, F, Ch, I

Lenka Holaňová

ekonomka školy
holanova@akademy.cz

Irena Hřibová

provozní personál

Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

ředitel školy, jednatel
hysek@akademy.cz

Aprobace: D, Č

Mgr. Anna Hýsková

profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny
hyskova@akademy.cz

Aprobace: Evv, Vv

Růžena Kamenská

provozní personál

Bc. Eva Konečná

asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD
konecna@akademy.cz

Hana Konrádová

vedoucí školní jídelny-výdejny
konradova@akademy.cz

Martin Krpec

školník
krpec@akademy.cz

Hana Ličmanová

asistentka pedagoga ZŠ
licmanova@akademy.cz

Mgr. Anna Mázorová

učitelka ZŠ
mazorova@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 4.A

BcA. Františka Nevrlá

profesorka gymnázia, učitelka ZŠ
nevrla@akademy.cz

Aprobace: Evh, Hv

Mgr. et Mgr. Anna Pokorná DiS.

učitelka ZŠ
pokorna@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 2.A

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence
reitterova@akademy.cz

MgA. Bára Meda Řezáčová

učitelka ZŠ
rezacova@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 5.A

Bc. Barbora Šebestová

asistentka pedagoga ZŠ
sebestova@akademy.cz

Mgr. Kateřina Skoupá

vedoucí učitelka ZŠ
skoupa@akademy.cz

Aprobace: 1. stupeň

Třídnictví: 1.A