Školní poradenské pracoviště

Špp

Vymezení činností týmu ŠPP

Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště

OBLAST PRÁCE SE ŽÁKY A JEJICH RODIČI:

Individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky (konzultace, jednorázová intervence, dlouhodobé vedení) 

 • Odborná pomoc při výukových a výchovných problémech žáků 
 • Krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky 
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení 
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků 
 • Pomoc při řešení náročných životních situací, podpora dítěte a rodiny při změněné rodinné konstelaci 
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele 
 • Pomoc při výběru vyšší odborné nebo vysoké školy, diagnostika v rámci profesní orientace 

METODIK PREVENCE

Mgr. Jitka Reitterová 

Konzultační hodiny: 
Pondělí a středa: 10:40 – 10:55, 
Úterý: 14:00 – 14:45 
reitterova@akademy.cz 

 • Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční. 
 • Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. 
 • Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování a koordinuje jejich činnost. 
 • Zajišťuje a předává informace o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 
 • Spolupracuje se zákonnými zástupci a s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků. 
 • Zprostředkovává kontakty na odborná pracoviště. 
 • Vede dokumentaci, evidenci a administrativu související se standardními činnostmi o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence. 

Výchovný poradce

Mgr. Jana Šprtová

Konzultační hodiny:
Úterý: 14:00 – 14:45
Středa: 9:00 – 9:45
sprtova@akademy.cz

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků 
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem 
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem. 

Školní psycholog

Mgr. Jitka Reitterová

Konzultační hodiny: 
Pondělí a středa: 10:40 – 10:55, 
Úterý: 14:00 – 14:45 
reitterova@akademy.cz 

Spolupráce s pedagogickými pracovníky:

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Odborná pomoc při výukových a výchovných problémech žáků, metodické vedení a podpora
 • Krizová intervence pro pedagogické pracovníky

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI

 • při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 
 • Vedení dokumentace o žácích v poradenské péči ŠPZ. 

Speciální pedagožky

Mgr. Jana Šprtová 

Konzultační hodiny: 
Středa: 13:30 – 14:00 
sprtova@akademy.cz 

Bc. Lenka Chládková 

Konzultační hodiny: 
Pondělí: 8:00 – 8:45 
chladkova.lenka@akademy.cz 

 • Identifikují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • V případě potřeby provádí reedukaci (logopedie, SPU). 
 • Monitorují chování žáků o přestávkách, upozorňují na případné nežádoucí chování. 
 • Podílí se na vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

Dokumenty ke stažení:

Ikona
Školní poradenské pracoviště