AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ

Naše škola má už více než čtvrt století své nezastupitelné místo mezi brněnskými vzdělávacími institucemi. Leží v půvabné a klidné lokalitě městské části Brno-Líšeň, přitom nedaleko centra moravské metropole. Jako jedna z nejstarších nestátních škol v ČR poskytujeme nadstandardní předškolní, základní i všeobecné gymnaziální vzdělávání jako osvědčenou přípravu na vysoké školy. Nabízíme individuální přístup v menších studijních kolektivech.

Chcete znát všechny důležité informace o AKADEMII včetně jejích cílů, historie, zaměstnanců či vybavení? Na tomto webu vám nabízíme stručný přehled informací o naší škole.


Výhody

 • přibližně 130 žáků celkem, průměrně 15 žáků ve třídě
 • vyváženost učitelského sboru – vyrovnaný počet žen a mužů
 • pedagogický sbor sestaven na základě trojkolového výběrového řízení
 • všichni pedagogové interní a s odpovídajícím vzděláním a aprobací
 • učitelé mají nadstandardní zájem o úspěch svých žáků
 • inspirativní přátelské prostředí, korektní vztahy mezi žáky i učiteli
 • vlastní speciálně-pedagogické centrum – školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
 • centrum volného času
 • manažer projektů ESF


Lidé

 • začátek výuky v 9:00/8:10 (studovna k dispozici od 7:50)
 • 15 žáků ve třídě (dlouhodobý průměr)
 • malá a bezpečná škola rodinného typu s přibližně 130 žáky – všichni se známe osobně
 • útulný samostatný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
 • jedna z nejstarších nestátních škol v ČR s tradicí již od roku 1992
 • dvě u sebe stojící dvoupatrové budovy školy s amfiteátrem pro letní výuku a představení, školní hřiště
 • kvalitní, systematická a osvědčená příprava = 100% úspěšnost u státní maturity , přes 90% absolventů úspěšně studuje na prestižních univerzitách
 • vynikající dostupnost z centra Brna (18 minut tramvají č. 8 z hlavního nádraží)
 • certifikovaná škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, partnerství s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge ESOL, spolupráce s rodilými mluvčími
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni
 • škola s tradicí nadstandardního vzdělávání od roku 1992
 • moderní edukační technologie – interaktivní tabule, e-learningové prostředí Moodle, originální e-learningové aplikace i pro samostudium
 • volnočasové aktivity
 • učební materiály vytvořené pedagogy Akademie dle požadavků našeho školního vzdělávacího programu pro žáky zdarma
 • informace a známky rodičům i žákům on-line prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • žáci víceletých gymnázií ve srovnávacích testech mnohem lepší než jejich vrstevníci na běžné ZŠ
 • k maturitnímu vysvědčení získají absolventi Akademie mezinárodní certifikát Europass
 • certifikovaná škola projektu Rodiče vítáni
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • mezinárodní projekty, Středoškolská odborná činnost, olympiády, umělecké soutěže, vícedenní vzdělávací výjezdy do zahraničí
 • spolupráce s Masarykovou , Karlovou a Palackého univerzitou i mnoha zahraničními školami a institucemi
 • jsme členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • jako jediná střední škola se podílíme na vytváření Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně
 • žáci se účastní mnoha ekologických aktivit – projekt EKOŠKOLA, poznávání přírody ve vlastní botanické zahradě, třídění odpadu atd.


 
Kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím

Aktuality


Vše ()
Akademia ()
Blog-MŠ ()
Gymnázium ()
Mateřská škola ()
Nezařazené ()
Projekty ESF ()
Základní škola ()
Načíst více (227)

Nadcházející akce


Události

 • Žádné události

Zobrazit všechny události

Poslání a cíle AKADEMIE


Proč se jmenujeme AKADEMIA?

AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

Výchovné, sociální a zájmové cíle

Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


Poslání AKADEMIE

Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

Posláním AKADEMIE je:

 • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
 • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
 • provozovat mateřskou školu
 • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
 • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
 • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
 • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
 • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
 • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
 • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
 • provozovat Středisko volného času “Koníček”

Pojetí studia na AKADEMII

Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

Vzdělávací cíle

Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.maximálně
0
žáků v kolektivu

provoz školky do
0:00
hodin


Chci zjistit více

průměrně
0
žáků v kolektivu

věkový průměr učitelů
0
let


Chci zjistit více

úspěšnost
0%
u státní maturity

přes
0%
absolventů na prestižních univerzitách


Chci zjistit více

Kdo se stará o studenty v Akademii

 • Mgr. Anna Pokorná, DiS.

  Základní škola
 • Bc. Christina Felton Křístelová

  Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Dalibor Levíček, MBA

  Gymnázium
 • Hana Bednárová

  Mateřská škola, Základní škola
 • Kateřina Skoupá

  Základní škola
 • Mgr. Anna Hýsková

  Gymnázium
 • Mgr. Dana Shejbalová

  Gymnázium
 • Mgr. Daniel Kaplan

  Gymnázium
 • Mgr. Ester Fišerová

  Gymnázium, Základní škola
 • Mgr. Hana Kólová

  Gymnázium
 • Mgr. Lucie Rajfová

  Gymnázium
 • Mgr. Tatiana Pospelová

  Gymnázium
 • Monika Augustýnková, DiS.

  Gymnázium
 • Darja Budínová

  Mateřská škola
 • Bc. Lenka Chládková

  Mateřská škola
 • Mgr. Iva Lubalová

  Gymnázium, Základní škola
 • Mgr. Martina Kouřilová, Dis.

  Základní škola
 • Bc. Armando Vásquez

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Nešporová

  Gymnázium
 • Ing. Marie Hartlová

  Gymnázium
 • Mgr. et Bc. Stanislav Popelka

  Gymnázium
 • Mgr. Šárka Blaženková

  Gymnázium
 • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

  Gymnázium
 • Bc. Veronika Nováková

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Šprtová

  Gymnázium
 • Mgr. Miroslava Vondráčková

  Gymnázium
 • Mgr. Darja Chládková

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Jitka Reitterová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Ing. Kristýna Burešová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola


Historie AKADEMIE


Kvalita pro studenty, prestiž pro dospělé

AKADEMIA je místem, jež je vyhledáváno žáky i rodiči z širokého okolí, neboť svojí jedinečností, seriózností a tradicí oslovuje a přitahuje.

Škola je součástí sítě škol přidružených k UNESCO, je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Naše vzdělávací instituce těží z dlouhodobé spolupráce s prestižními univerzitami, váží si dlouhodobé podpory institucí státní správy i samosprávy, je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Aktivně využívá zdrojů z projektů ESF.


Kvalita pro studenty, prestiž pro dospělé

AKADEMIA je místem, jež je vyhledáváno žáky i rodiči z širokého okolí, neboť svojí jedinečností, seriózností a tradicí oslovuje a přitahuje.

Škola je součástí sítě škol přidružených k UNESCO, je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Naše vzdělávací instituce těží z dlouhodobé spolupráce s prestižními univerzitami, váží si dlouhodobé podpory institucí státní správy i samosprávy, je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Aktivně využívá zdrojů z projektů ESF.Stručná historie školy v datech

1991 – projekt Integra: první úvahy o založení jedné z nejstarších nestátních škol v tehdejším Československu
1992, únor – zařazení Gymnázia AKADEMIA do sítě škol MŠMT ČR (Brno-Líšeň, Hochmanova ul.)
1992, září – zahájení prvního školního roku (Brno-Královo Pole, Staňkova 8a)
1994, květen – stěhování do nových prostor v Brně-Líšni, Rašelinová 11
1995, červen – první zahradní slavnost školy
1995 – vznik Speciálně-pedagogického centra při škole AKADEMIA
1996, červen – první maturity
1998, červen – první projektová výuka
1998, září – zahájení provozu v další budově, Rašelinová 9
1998, říjen – otevření Centra volného času Koníček při škole AKADEMIA
1999, duben – získání mezinárodního certifikátu IES, stupeň B+
1999, červen – škola se stává fakultní školou PdF Masarykovy univerzity Brno
2000, květen – zvýšení hodnoty certifikátu IES na BB
2000, červen – vybudování školního hřiště
2002, únor – první školní ples
2004, červen – začátek tradice předání maturitních vysvědčení a absolventských certifikátů na líšeňském zámku Belcredi
2004, říjen – vybudování první multifunkční učebny
2004, červen – první studentská konference
2006 – počátek budování venkovní výukové plochy a botanické zahrady
2006 – start školního vzdělávacího programu “Kompas pro život aneb i cesta je cíl” (pro nižší stupeň gymnázia)
2006 – vytvoření pracoviště PedF UK Praha, vzdělávání řídících pracovníků
2007 – počátek realizace prvního projektu ESF “Zelená učebna”
2007 – otevření amfiteátru v areálu školy
2008 – vybudování vlastní botanické zahrady
2009 – start školního vzdělávacího programu “Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost” (pro vyšší stupeň gymnázia)
2009 – počátek realizace druhého projektu ESF “Vzdělávání řídících pracovníků ve školství”
2009 – počátek realizace třetího projektu ESF “Příroda v obrazech”
2010 – počátek realizace čtvrtého projektu ESF “Učíme o Moravě”
2010 – škola se účastní dalšího projektu ESF “CLIL”
2010 – jako první v ČR AKADEMIA navázala spolupráci s prestižním gruzínským lyceem v Tbilisi
2011 – na škole přednášel David Lau z University of Hongkong
2011 – žákyně školy Kateřina Židů zvítězila v krajském kole SOČ, uspěla i v kole celostátním a postoupila do slovenského finále
2011 – v prvním ročníku státní maturity (a dosud i ve všech dalších ročnících) uspělo 100 % studentů Gymnázia AKADEMIA
2011 – AKADEMIA získala jako druhá střední škola v České republice certifikát opravňující školu k užívání titulu “Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem”
2011 – AKADEMIA se jako jediná střední škola podílela na zpracování Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství ve městě Brně
2011 – škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni
2011 – úspěšné ukončení realizace druhého projektu ESF “Vzdělávání řídících pracovníků ve školství”
2012 – spolupráce na Mezinárodní konferenci pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Masarykova univerzita
2012 – evropské projekty InGenious a eTwinning na Gymnáziu AKADEMIA
2012 – žáci našeho gymnázia zastupovali Českou republiku v Bruselu v rámci iniciativy „Vaše Evropa, váš názor“ na summitu Rio+20 na simulovaném plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru
2012 – úspěšné ukončení realizace třetího projektu ESF “Příroda v obrazech”
2012 – první ročník pedagogické konference Učíme o Moravě
2012 – úspěšné ukončení realizace čtvrtého projektu ESF Učíme o Moravě , vydání učebnice “Morava – dějiny země uprostřed Evropy”
2012 – kompletně nové vybavení počítačové učebny a vybudování další interaktivní učebny (financováno z projektů EU)
2013 – otevření Mateřské školy AKADEMIA
2013 – AKADEMIA se stala v rámci sítě ASPnet přidruženou školou UNESCO

2016 – otevření Základní školy AKADEMIA a školní družiny

2017 – oslavy 25 let existence školy, nová vizuální identita


Sledujte nás na Facebooku


Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ shared a post. ...

Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ shared a post. ...

Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ shared a post. ...

Vánoční vystoupení 2018 🙂 ...

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 🙂 ...

Stručné představení filosofie naší školy v Brně-Líšni ...

Načíst více