Pro uchazeče

Pro uchazeče

Základní školu AKADEMIA vyhledávají nás rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného školného:

 • nižší stupeň ZŠ – 4500,-Kč/měsíc školního roku v ZŠ, sleva pro sourozence 15 %
 • vyšší stupeň ZŠ/víceleté gymnázium – 2 100,-Kč/měsíc školního roku, sleva pro sourozence 50 %

Zápis do první třídy základní školy

Zápis do první třídy ZŠ pro školní rok 2017/2018:

 • napište nám na akademy@akademy.cz nebo zavolejte na 544 211 547

Dokumenty k zápisu:

 • pozvánka k zápisu – nezapomeňte občanský průkaz a rodný list
 • žádost o zapsání dítěte do první třídy – vyplněné prosím zašlete na naši adresu nebo e-mail
 • zápisový lístek – zkontrolujeme na místě

Rozhodnutí o přijetí


Proč studovat na naší škole?

 • preferujeme individuální přístup – ve třídě max. 15 žáků
 • podporujeme specifické potřeby každého dítěte
 • rodinná atmosféra, přátelský kolektiv – naši žáci chodí rádi do školy
 • důraz na výuku anglického jazyka – min. tři hodiny týdně
 • začátek vyučování až v 9:00 hod
 • zaměřujeme se na prožitkovou výuku
 • výuka často probíhá v přírodě – pyšníme se velkou školní botanickou zahradou
 • máme zábavné učení – učíme se hrou – našim cílem je, aby žáky škola bavila
 • podporujeme zodpovědnost, sebedůvěru a vnitřní motivaci žáků
 • máme celkově moderní vybavení školy – některé předměty jsou vyučovány na interaktivní tabuli
 • žáci tráví čas v bezpečném prostředí

Dokumenty ke stažení

Icon
Harmonogram školního roku
Icon
Inspekční zpráva
Icon
Řád školní jídelny-výdejny
Icon
Školní poradenské pracoviště
Icon
Univerzální žádost
Icon
Pozvánka na zápis do ZŠ
Icon
Roční plán pro školní družinu
Icon
Školní řád
Icon
Školní vzdělávací program ZŠ
Icon
Učební plán ZŠ
Icon
Žádost o zařazení do ZŠ
Icon
Žápisní lístek ŠD
Icon
Zápisní lístek ZŠ
Icon
Zvonění
Icon
Krizový plán školy
Icon
Preventivní program školy
Icon
Program proti šikanování
Icon
Traumatologický plán


  Poslání a cíle AKADEMIE


  Proč se jmenujeme AKADEMIA?

  AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

  AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

  Výchovné, sociální a zájmové cíle

  Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


  Poslání AKADEMIE

  Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

  AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

  Posláním AKADEMIE je:

  • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
  • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
  • provozovat mateřskou školu
  • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
  • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
  • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
  • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
  • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
  • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
  • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
  • provozovat Středisko volného času „Koníček“

  Pojetí studia na AKADEMII

  Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

  Vzdělávací cíle

  Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

  Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

  Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

  Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

  Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

  Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


  Aktuality


  Vše ()
  Akademia ()
  Gymnázium ()
  Mateřská škola ()
  Nezařazené ()
  Projekty ESF ()
  Základní škola ()

  Wörter des Monats

  Gratulujeme Janě Dražanové z kvarty, jejíž  povídka  „Ein kranker Halsschmerz“ vyhrála v listopadovém kole soutěže nakladatelství Klett. ...

  Tříkrálové koncerty

  V prvním lednovém týdnu vystoupili žáci gymnázia AKADEMIA s pásmem vánočních písní, poezie a divadelního představení v Domově pro seniory ...

  Načíst více (117)

  Nadcházející akce


  Události


  Zobrazit všechny události
   
  Kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím

  Kdo se stará o děti v ZŠ Akademia

  • Hana Bednárová

   Mateřská škola, Základní škola
  • Lucie Opělová

   Základní škola
  • Mgr. Iva Lubalová

   Gymnázium, Základní škola
  • Bc. Martina Kouřilová, Dis.

   Základní škola
  • Mgr. Darja Chládková

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Jitka Reitterová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Ing. Kristýna Burešová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola


  maximálně
  0
  žáků v kolektivu

  provoz školky do
  0:00
  hodin


  Chci zjistit více

  průměrně
  0
  žáků v kolektivu

  věkový průměr učitelů
  0
  let


  Chci zjistit více

  úspěšnost
  0%
  u státní maturity

  přes
  0%
  absolventů na prestižních univerzitách


  Chci zjistit více

  Sledujte nás na Facebooku


  Přijďte se za námi podívat. Dnes 15. a zítra 16. února jsme na Veletrhu ZŠ. Těšíme se na Vás. 🙂 ...

  Akce pro předškoláky z MŠ a jejich rodiče, kteří se v září chystají děti vypravit do první ...

  Video z vánočního vystoupení 🙂 ...

  Mikuláš na ZŠ Akademia 🙂 ...

  Základní škola Akademia shared Gymnázium Akademia's post. ...

  Načíst více