Lidé

 • průměrně 15 žáků ve třídě, přibližně 130 žáků celkem
 • pedagogický sbor sestaven na základě trojkolového výběrového řízení
 • všichni pedagogové interní a s odpovídajícím vzděláním a aprobací
 • učitelé mají nadstandardní zájem o úspěch svých žáků
 • inspirativní přátelské prostředí, korektní vztahy mezi žáky i učiteli


Výhody

 • kvalitní, systematická a osvědčená příprava = úspěšnost u státní maturity , přes 90% absolventů úspěšně studuje na univerzitách
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, partnerství s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge ESOL
 • moderní edukační technologie – interaktivní tabule, e-learningové prostředí Moodle, originální e-learningové aplikace i pro samostudium
 • spolupráce s Masarykovou , Karlovou a Palackého univerzitou i zahraničními školami a institucemi
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni
 • učební materiály vytvořené pedagogy Akademie dle požadavků našeho školního vzdělávacího programu pro žáky zdarma
 • škola mnohonásobným držitelem Zlatého certifikátu společnosti SCIO, certifikovaná škola projektu Rodiče vítáni

Dobrá adresa

 • jedna z nejstarších nestátních škol v ČR s tradicí od roku 1992
 • klidné studijní prostředí v Brně-Líšni s vynikající dopravní dostupností
 • samostatný a rozlehlý areál školy
 • dvě u sebe stojící dvoupatrové budovy školy ve velké zahradě s botanickou výukovou plochou
 • amfiteátr pro letní výuku a představení · školní hřiště

Aktuality


Vše ()
Akademia ()
Gymnázium ()
Mateřská škola ()
Nezařazené ()
Projekty ESF ()
Základní škola ()

Wörter des Monats

Gratulujeme Janě Dražanové z kvarty, jejíž  povídka  „Ein kranker Halsschmerz“ vyhrála v listopadovém kole soutěže nakladatelství Klett. ...

Tříkrálové koncerty

V prvním lednovém týdnu vystoupili žáci gymnázia AKADEMIA s pásmem vánočních písní, poezie a divadelního představení v Domově pro seniory ...

Načíst více (117)

Nadcházející akce


Události


Zobrazit všechny události

Poslání a cíle Gymnázia AKADEMIE


Proč se jmenujeme AKADEMIA?

AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

Výchovné, sociální a zájmové cíle

Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


Poslání AKADEMIE

Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

Posláním AKADEMIE je:

 • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
 • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
 • provozovat mateřskou školu
 • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
 • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
 • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
 • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
 • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
 • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
 • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
 • provozovat Středisko volného času „Koníček“

Pojetí studia na AKADEMII

Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

Vzdělávací cíle

Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


Chcete se dozvědět více?


Informace pro uchazeče
 

Kdo se stará o studenty v Gymnáziu Akademia

 • Bc. Veronika Kudláčková

  Gymnázium
 • Mgr. Hana Freibergová

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Šprtová

  Gymnázium
 • Mgr. Kateřina Opělová

  Gymnázium
 • Mgr. Zuzana Pospíšilová

  Gymnázium
 • Tobiáš Štěpánek

  Gymnázium
 • Mgr. Iva Lubalová

  Gymnázium, Základní škola
 • Mgr. Andrea Škrobová

  Gymnázium
 • Bc. Armando Vásquez

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Nešporová

  Gymnázium
 • MSc. Jana Valentová

  Gymnázium
 • Ing. Marie Hartlová

  Gymnázium
 • PaedDr. Martina Hemžalová

  Gymnázium
 • Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

  Gymnázium
 • Mgr. Petra Zvarová

  Gymnázium
 • Mgr. Et Bc. Stanislav Popelka

  Gymnázium
 • Mgr. Šárka Blaženková

  Gymnázium
 • Mgr. Tereza Hrdličková

  Gymnázium
 • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

  Gymnázium
 • Mgr. Darja Chládková

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Jitka Reitterová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Ing. Kristýna Burešová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola

Naše škola má už přes čtvrt století své nezastupitelné místo mezi brněnskými vzdělávacími institucemi. Leží v půvabné a klidné lokalitě městské části Brno-Líšeň, přitom nedaleko centra moravské metropole. Jako jedna z nejstarších nestátních škol v ČR poskytujeme všeobecné gymnaziální vzdělávání a osvědčenou přípravu na vysoké školy. Nabízíme individuální přístup v menších studijních kolektivech.

Hlavní výhody

 • začátek výuky v 9:00 / 8:10 (studovna k dispozici od 7:50)
 • 15 žáků ve třídě (dlouhodobý průměr)
 • malá a bezpečná škola rodinného typu s přibližně 130 žáky – všichni se známe osobně
 • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
 • celá škola pokryta wi-fi signálem


Vybavení školy

 • dvě u sebe stojící školní budovy
 • velká botanická zahrada s výukovou plochou a amfiteátrem
 • školní hřiště
 • velká multifunkční učebna „MUF“
 • učebna IKT – moderní PC
 • přírodovědná učebna „Buňka“
 • hudebna – piáno, klávesy
 • chemická laboratoř – bezpečná, vše pro vědecké pokusy pod vedením aprobovaného pedagoga
 • interaktivní učebna – moderní interaktivní tabule, hlasovací zařízení
 • studovna – k dispozici od 7:50 do 9:00, o volných hodinách, po výuce; knihovna, PC
 • výtvarný ateliér Koníček
 • tělocvična – pronajímáme si blízkou moderně vybavenou tělocvičnu líšeňského salesiánského střediska
 • školní jídelna – vydává obědy připravené v oceňované domácí kuchyni Jídelny Masarova (možnost diet, i bezlepkové), nápoj o velké přestávce, multifunkční zařízení (kopírka/tiskárna)

Další výhody

 • kvalitní, systematická a osvědčená příprava = 100% úspěšnost u státní maturity, přes 90% absolventů úspěšně studuje na prestižních univerzitách
 • vynikající dostupnost z centra Brna (18 minut tramvají č. 8 z hlavního nádraží)
 • certifikovaná škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, partnerství s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge ESOL, spolupráce s rodilými mluvčími
 • individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výjimečně nadané žáky či vrcholové sportovce
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni
 • vzdělávací instituce s tradicí nadstandardního vzdělávání od roku 1992
 • moderní edukační technologie – interaktivní tabule, e-learningové prostředí Moodle, originální e-learningové aplikace i pro samostudium
 • zapůjčení moderních učebnic (kromě některých jazykových) v hodnotě cca 2000,-Kč ročně zahrnuto ve školném, výhodné partnerství s nakladatelstvím Fraus a Lingea
 • volnočasové aktivity
 • učební materiály vytvořené pedagogy AKADEMIE dle požadavků našeho školního vzdělávacího programu pro žáky zdarma
 • informace a známky rodičům i žákům on-line prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • k maturitnímu vysvědčení získají absolventi AKADEMIE mezinárodní certifikát Europass v českém, anglickém i německém jazyce
 • certifikovaná škola projektu Rodiče vítáni
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • mezinárodní projekty, Středoškolská odborná činnost, olympiády, umělecké soutěže, vícedenní vzdělávací výjezdy do zahraničí
 • spolupráce s Masarykovou, Karlovou a Palackého univerzitou i mnoha zahraničními školami a institucemi
 • jsme členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • jako jediná střední škola se podílíme na vytváření Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně
 • žáci se účastní mnoha ekologických aktivit – projekt EKOŠKOLA, poznávání přírody ve vlastní botanické zahradě, třídění odpadu atd.

úspěšnost
0%
u státní maturity
přes
0%
absolventů na prestižních univerzitách
(dlouhodobý průměr)
0
žáků ve třídě

Rozšířená výuka jazyků

Naše škola se mimo jiné zaměřuje na rozšířenou výuku mateřského jazyka i cizích jazyků – angličtiny, němčiny, ruštiny či španělštiny. Připravujeme jak na státní maturitu, tak na mezinárodní jazykové zkoušky. Rovněž se účastníme projektu CLIL , který zavádí cizí jazyky i do jiných předmětů.


Český jazyk a literatura

Žáci jsou během studia nadstandardně a aktivně seznamováni se světovou i českou literaturou (i v rámci projektové výuky), vzdělávají se ve slohu a komunikaci i ve znalostech gramatiky; seznamují se také s kvalitní kinematografií a mediální výchovou vůbec. Pro mladší žáky je rovněž otevřen nepovinný reedukační seminář českého jazyka. Starší studenti jsou intenzivně a profesionálně připravováni na státní maturitní zkoušku, mají také možnost navštěvovat literární seminář.

Německý jazyk

Znalost němčiny patří odedávna k jazykové výbavě každého Středoevropana, což v našem regionu platí dvojnásob. I kvůli tomu, že mnoho našich studentů se během vysokoškolského studia může „ocitnout“ na některé z německých či rakouských univerzit, učíme naše žáky německému jazyku již od sekundy. V dalších letech se jazyku věnují i v hodinách konverzace, absolvují mnoho zajímavých projektů i studijních výjezdů do německy mluvících zemí.


Ruský jazyk

Nebojte se azbuky, jejíž kořeny můžeme hledat u nás na Moravě. Máme aprobované pedagogy pro výuku opět populárního slovanského světového jazyka – ruštiny. Pro jednu skupinu žáků sekundy jsme tak otevřeli na přání rodičů ve školním roce 2013/2014 i výuku ruského jazyka. Máme možnost kurzů s rodilou mluvčí. AKADEMIA jako první v České republice spolupracovala s prestižním gruzínským lyceem v Tbilisi.


Španělský jazyk

Od roku 2014 jsme na přání rodičů začali vyučovat také španělský jazyk, v němž žáky vzdělává rodilý mluvčí.


Anglický jazyk

Bez dobré znalosti angličtiny se dnes student neobejde, proto věnujeme její výuce patřičnou pozornost. Žáci mají lekce anglického jazyka zařazeny od počátku do konce studia v nadstandardní časové dotaci, výuka probíhá v malých skupinách – už tak malé třídy se v případě potřeby ještě dále dělí podle úrovně znalostí, aby byl zajištěn opravdu individuální přístup. Navíc studenti postupně navštěvují i hodiny anglické konverzace, popř. semináře. Škola a žáci se rovněž zapojují do mezinárodních projektů (P.A.R.K. English Exam Centre), vyjíždějí také sbírat zkušenosti do zahraničí (jazykové kurzy v Londýně). Škola rovněž aktivně spolupracuje se zahraničními lektory s certifikáty Cambridge (kvalifikovaní zkoušející) – do výuky je každoročně zařazen English Week, tedy týden intenzivní výuky angličtiny pouze s rodilými mluvčími. Škola připravuje studenty nejen na státní maturitu, ale jako partner autorizovaného zkouškového centra Cambridge ESOL také na mezinárodní jazykové zkoušky:

PET – Preliminary English Test

PET je zkouškou pro studenty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací – mluvenou i psanou – s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché články a příručky, psát dopisy atd. Ke složení zkoušky je potřeba asi dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Zkouška je oblíbena mezi mladými studenty jako předstupeň FCE.

 • stupeň znalostí dle Rady Evropy: B1
 • pokročilost: mírně pokročilý
 • zkouška PET je uznávána i státními orgány v České republice
FCE – First Certificate in English

FCE je nejrozšířenější ze zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

 • stupeň znalostí dle Rady Evropy: B2
 • pokročilost: středně pokročilý

Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v anglicky hovořících zemích i v ostatních státech. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nároky na jazykové vzdělání.


Vzdělávací cíle

Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


Výuka dalších cizích jazyků

V případě zájmu studentů můžeme zajistit výuku latiny (nabízíme jako povinně volitelný seminář v posledních dvou ročnících školy) či polštiny (rodilá mluvčí). Další aprobované pedagogy pro případné další jazyky (francouzštinu…) jsme schopni zajistit dle studijních skupin, které vytváříme na základě každoročního průzkumu mezi žáky a rodiči.

Pro (integrované) studenty se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány (IVP). Samozřejmostí je individuální přístup a konzultace podle potřeb studentů. Takovýto přístup umožňují právě i menší studijní skupiny.


Sledujte nás na Facebooku


Bruslení... někdy led je a někdy roztaje ...

Pondělní superskupina ...

Fotky z našeho úžasného plesu, děkujeme! 🙂 ...

Gymnázium Akademia shared Můžeš to změnit's album. ...

Žáci sexty Gymnázia AKADEMIA na workshopu "Můžeš to změnit!" ...

Načíst více