Studium Gymnázium AKADEMIA

Studium na osmiletém nebo čtyřletém všeobecném gymnáziu je udčeno žákům, kteří úspěšně ukončili 5. nebo 9. ročník základní školy a mají zájem o nadstandardní vzdělávání. Zaměření je všeobecné, přírodovědná i humanitní složka je vyvážena. Cílem je kvalitně připravovat žáky na státní maturitu a vysokoškolské studium. Průměr školy je dlouhodobě 15 žáků ve třídě, maximálně však 20 žáků na nižším stupni gymnázia (25 žáků na vyšší stupni).

Důraz v hodinové dotaci je kladen na cizí jazyky – nadstandardně dotovaný anglický jazyk mají žáci od primy, německý, španělský či ruský jazyk přibývá v sekundě, od kvarty jsou zařazeny hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Značnou pozornost věnuje naše škola informačním technologiím, které jsou vyučovány aproboavným pedagogem v moderně vybavené učebně od primy do sexty jako povinný předmět, dále je možnost volitelného semináře. Velký důraz je tedy kladen na předměty, z nichž studenti budou pravděpodobně maturovat – český a anglický jazyk, matematika, informatika, základy společenských věd.

Na úvod studia věnují naši odborníci pozornost tomu, jak se učit. Každoročně v září odjíždějí žáci primy a sekundy (popř. prvního ročníku čtyřletého běhu studia) na seznamovací pobyt.

V průběhu studia mají žáci možnost účastnit se jazykově zaměřených kurzů v zahraničí – hlavně v anglicky i německy mluvících zemích. Součástí studia je výběrový lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz. Důležitou částí výuky jsou humanitní a přírodovědné projektové výuky a mnoho dalších projektů.

V septimě a ještě větší měrou v oktávě si studenti mohou vybrat volitelné semináře – jedná se o specializaci směřovanou hlavně k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. Příprava na vysokoškolskou vědeckou práci je zahrnuta ve Středoškolské odborné činnosti, jejíž výsledky studenti prezentují na Studentské konferenci.

Studium je doplněno také nepovinnými předměty a volnočasovými aktivitami podle potřeb a zájmu studentů – nabízíme jazykové kurzy s rodilými mluvčími, cvičení z českého jazyka, sportovní kurzy apod.


Informace pro uchazeče

Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

 • Pedagogové Gymnázia AKADEMIA vytvořili hned dva kvalitní školní vzdělávací programy:

  I. Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

  II. Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost

  Ten první, Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl, byl jako pilotní vytvořen pro nižší stupeň gymnázia již v roce 2006 a od této doby se osvědčil. Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

  V roce 2009 měl premiéru školní vzdělávací program pro studenty vyššího stupně gymnázia. Jeho název Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost, doplněný motivačním podtitulem „Učíme se být úspěšnými …“, vypovídá o naší připravenosti provést studenty následnými čtyřmi roky k maturitní zkoušce a ukázat jim cestu k celoživotnímu vzdělávání.

  Oba vzdělávací programy jsou v souladu s doporučením Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV, RVP G ), oba mají společný cíl – poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

  Na nižším i na vyšším stupni gymnázia jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

  Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání. Na nižším stupni jsou s výjimkou Mediální výchovy integrována do jednotlivých předmětů, na vyšším stupni jsou integrována do předmětů všechna včetně všech svých tematických okruhů. Na obou stupních došlo i k integraci obsahu některých předmětů do jiných. Vše ale nejlépe vystihují přímo jednotlivé ŠVP.

  Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

  Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

  V současné době jsme na naší škole v době udržitelsnosti projektu pod názvem “Příroda v obrazech”, jehož významnou částí je propojení průřezových témat Mediální výchovy a Environmentální výchovy a jejich začlenění do výuky. Humanitní složku ŠVP podporuje projekt “Učíme o Moravě”. Oba projekty proběhly s podporou ESF.

  Jsme připraveni dojít ke společnému cíli zvanému maturita a dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.


Učební plán

učebního plánu gymnázia je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na univerzitní studium jakékoliv profilace. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se student pravděpodobně setká u státní maturitní zkoušky.

Učební plán vychází ze školních vzdělávacích programů. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání, směřuje k posilování maturitních předmětů státní maturity. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám tedy má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení), druhý cizí jazyk (němčina či ruština) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ. V septimě a hlavně v oktávě mají žáci možnost vybrat si takové semináře, které vyhovují jejich budoucímu studijnímu zaměření. Po celou dobu studia mají žáci rovněž možnost navštěvovat nepovinné předměty (uměleckého, jazykově-literárního či sportovního zaměření).


Školné

AKADEMIA je jednou z nejstarších privátních škol u nás, nedotkne se ho rušení krajských gymnázií. Vyhledávají nás rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného a dlouhodobě stabilního školného 21.000,-Kč na školní rok. Pro mladšího sourozence/dvojče poskytujeme slevu 50%.

Platba je rozložena do deseti měsíčních plateb (první platba do 15. 8. před začátkem příslušného školního roku, další vždy do 15. dne měsíce); za prázdniny se u nás neplatí. V případě ukončení smlouvy je případný přeplatek na školném vrácen.

V ceně jsou mimo jiné zahrnuty náklady na:

 • malé studijní kolektivy s průměrně 15 žáky ve třídě, které umožňují individualizovanou výuku (oproti až 34 na krajských školách)
 • získání a udržení aprobovaných pedagogů-odborníků, kteří mají nadstandardní zájem o úspěch žáků; Vaše děti mohou kvalitně učit pouze kvalitní lidé
 • moderní technické vybavení školy potřebné pro kvalitní výuku – multifunkční učebny, interaktivní tabule, projektory, informační systém, e-learning apod.
 • moderní výukové materiály a učebnice, které studentům škola zapůjčuje (kromě některých jazykových učebnic), popř. je sama vytváří
 • volnočasové aktivity Centra volného času Koníček
 • mnoho dalších výhod, které považujeme za samozřejmost

S jakýmikoliv dalšími dotazy ohledně školného se, prosím, obraťte na ředitelku školy, Mgr. Darju Chládkovou (e-mail chladkova@akademy.cz, tel. 544 211 547), nebo na účetního školy Ing. Petra Hanáka (e-mail hanak@akademy.cz, tel. 544 211 547).


Chcete se dozvědět více?


Informace pro uchazeče
 

Kdo se stará o studenty v Gymnáziu Akademia

 • Mgr. Dalibor Levíček, MBA

  Gymnázium
 • Mgr. Anna Hýsková

  Gymnázium
 • Mgr. Tatiana Pospelová

  Gymnázium
 • Mgr. Iva Lubalová

  Gymnázium, Základní škola
 • Bc. Armando Vásquez

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Nešporová

  Gymnázium
 • Mgr. Markéta Procházková

  Gymnázium
 • Ing. Marie Hartlová

  Gymnázium
 • Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

  Gymnázium
 • Mgr. Petra Zvarová

  Gymnázium
 • Mgr. Et Bc. Stanislav Popelka

  Gymnázium
 • Mgr. Šárka Blaženková

  Gymnázium
 • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

  Gymnázium
 • Bc. Veronika Kudláčková

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Šprtová

  Gymnázium
 • Mgr. Zuzana Pospíšilová

  Gymnázium
 • Mgr. Miroslava Vondráčková

  Gymnázium
 • Mgr. Darja Chládková

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Jitka Reitterová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Ing. Kristýna Burešová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola


Maturitní zkouška

Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Její podoba se řídí vyhláškou a příslušnými paragrafy školského zákona. V letech 2011-2017 100 % maturantů Gymnázia AKADEMIA uspělo u didaktických testů a písemných prací státní maturitní zkoušky.

Gymnázium AKADEMIA pečlivě připravuje své studenty na tuto jednotnou státní maturitní zkoušku, všichni vyučující získali patřičná osvědčení a statutární zástupce AKADEMIE školil v problematice jednotné maturitní zkoušky učitele Jihomoravského kraje. Žáci školy si zkouší oficiální cvičné testy. Více než 90 % studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku na Gymnáziu AKADEMIA, pokračuje ve vysokoškolském studiu ať už v České republice, Evropské unii či třeba v USA.

K maturitnímu vysvědčení absolventi Gymnázia AKADEMIA zdarma získají Europass (dodatek k osvědčení v českém, anglickém a německém jazyce), který usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí. Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení tradičně probíhá v první polovině června na líšeňském zámku Belcredi.


Harmonogram maturiních zkoušek – jaro 2018:

 • 1. 12. 2017 – nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2014/2015
 • 15. 1. 2017 – nejzazší datum, do kterého MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ pro jarní zkušební období 2015
 • 31. 3. 2018 – nejzazší datum, do kterého MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015
 • 20. 4. 2018 – uzavření klasifikace maturantů
 • 24. 4. 2018 – pedagogická rada maturantů
 • 26. 4. 2018 – předání ročníkových vysvědčení maturantům
 • 27. 4. 2018 – „Poslední zvonění“
 • 2.-4. 5. 2018 – testy a písemné zkoušky
 • 9. 5. 2018 – 1. 6. 2018 – „Svatý týden“ před ústními zkouškami a obhajobami maturitních prací
 • 4.-8. 6. 2018 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací
 • 13. 6. 2018, 15:00 – slavnostní předávání maturitních vysvědčení a mezinárodních certifikátů na zámku Belcredi

Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka

 • individuální seznam děl k maturitě je třeba odevzdat do 31. 3. 2018 (a splnit náležitosti zákona/vyhlášky). Žák si může vybírat z děl uvedených ve školním seznamu literatury

Odkazy a dokumenty:

 • oficiální webové stránky státní maturity
 • rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 na Gymnáziu AKADEMIA (připravujeme)
 • o další informace si můžete napsat na adresu info@novamaturita.cz (CERMAT)

Maturitní okruhy

Profilová (školní) část

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Informační a komunikační technologie
 • Matematika
 • Německý jazyk
 • Základy společenských věd
 • Zeměpis

Nepovinné zkoušky profilové části:

 • Matematika+
 • Estetická výchova (výtvarná / hudební)

Sledujte nás na Facebooku


I pedagogové se připojili k dnešnímu ponožkovému dni 🙂 ...

Také hoši nižšího gymnázia si v dnešním tělocviku řádně zabruslili. ...

Už minulý týden jsme se v TV s děvčaty chystali bruslit do Salesiánského střediska. Bohužel ...

Jsme hrdí na naši absolventku Báru Antonovičovou, která za ČR vystoupila na Valném shromáždění OSN. ...

Malá ochutnávka z vánočního vystoupení 18. 12. 2018 ...

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 🙂 ...

Načíst více