Studium Gymnázium AKADEMIA

Studium na osmiletém nebo čtyřletém všeobecném gymnáziu je udčeno žákům, kteří úspěšně ukončili 5. nebo 9. ročník základní školy a mají zájem o nadstandardní vzdělávání. Zaměření je všeobecné, přírodovědná i humanitní složka je vyvážena. Cílem je kvalitně připravovat žáky na státní maturitu a vysokoškolské studium. Průměr školy je dlouhodobě 15 žáků ve třídě, maximálně však 20 žáků na nižším stupni gymnázia (25 žáků na vyšší stupni).

Důraz v hodinové dotaci je kladen na cizí jazyky – nadstandardně dotovaný anglický jazyk mají žáci od primy, německý, španělský či ruský jazyk přibývá v sekundě, od kvarty jsou zařazeny hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Značnou pozornost věnuje naše škola informačním technologiím, které jsou vyučovány aproboavným pedagogem v moderně vybavené učebně od primy do sexty jako povinný předmět, dále je možnost volitelného semináře. Velký důraz je tedy kladen na předměty, z nichž studenti budou pravděpodobně maturovat – český a anglický jazyk, matematika, informatika, základy společenských věd.

Na úvod studia věnují naši odborníci pozornost tomu, jak se učit. Každoročně v září odjíždějí žáci primy a sekundy (popř. prvního ročníku čtyřletého běhu studia) na seznamovací pobyt.

V průběhu studia mají žáci možnost účastnit se jazykově zaměřených kurzů v zahraničí – hlavně v anglicky i německy mluvících zemích. Součástí studia je výběrový lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz. Důležitou částí výuky jsou humanitní a přírodovědné projektové výuky a mnoho dalších projektů.

V septimě a ještě větší měrou v oktávě si studenti mohou vybrat volitelné semináře – jedná se o specializaci směřovanou hlavně k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. Příprava na vysokoškolskou vědeckou práci je zahrnuta ve Středoškolské odborné činnosti, jejíž výsledky studenti prezentují na Studentské konferenci.

Studium je doplněno také nepovinnými předměty a volnočasovými aktivitami podle potřeb a zájmu studentů – nabízíme jazykové kurzy s rodilými mluvčími, cvičení z českého jazyka, sportovní kurzy apod.


Informace pro uchazeče

Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

 • Pedagogové Gymnázia AKADEMIA vytvořili hned dva kvalitní školní vzdělávací programy:

  I. Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

  II. Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost

  Ten první, Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl, byl jako pilotní vytvořen pro nižší stupeň gymnázia již v roce 2006 a od této doby se osvědčil. Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

  V roce 2009 měl premiéru školní vzdělávací program pro studenty vyššího stupně gymnázia. Jeho název Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost, doplněný motivačním podtitulem „Učíme se být úspěšnými …“, vypovídá o naší připravenosti provést studenty následnými čtyřmi roky k maturitní zkoušce a ukázat jim cestu k celoživotnímu vzdělávání.

  Oba vzdělávací programy jsou v souladu s doporučením Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV, RVP G ), oba mají společný cíl – poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

  Na nižším i na vyšším stupni gymnázia jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

  Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání. Na nižším stupni jsou s výjimkou Mediální výchovy integrována do jednotlivých předmětů, na vyšším stupni jsou integrována do předmětů všechna včetně všech svých tematických okruhů. Na obou stupních došlo i k integraci obsahu některých předmětů do jiných. Vše ale nejlépe vystihují přímo jednotlivé ŠVP.

  Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

  Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

  V současné době jsme na naší škole v době udržitelsnosti projektu pod názvem “Příroda v obrazech”, jehož významnou částí je propojení průřezových témat Mediální výchovy a Environmentální výchovy a jejich začlenění do výuky. Humanitní složku ŠVP podporuje projekt “Učíme o Moravě”. Oba projekty proběhly s podporou ESF.

  Jsme připraveni dojít ke společnému cíli zvanému maturita a dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.


Učební plán

učebního plánu gymnázia je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na univerzitní studium jakékoliv profilace. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se student pravděpodobně setká u státní maturitní zkoušky.

Učební plán vychází ze školních vzdělávacích programů. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání, směřuje k posilování maturitních předmětů státní maturity. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám tedy má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení), druhý cizí jazyk (němčina či ruština) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ. V septimě a hlavně v oktávě mají žáci možnost vybrat si takové semináře, které vyhovují jejich budoucímu studijnímu zaměření. Po celou dobu studia mají žáci rovněž možnost navštěvovat nepovinné předměty (uměleckého, jazykově-literárního či sportovního zaměření).


Školné

AKADEMIA je jednou z nejstarších privátních škol u nás, nedotkne se ho rušení krajských gymnázií. Vyhledávají nás rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného a dlouhodobě stabilního školného 21.000,-Kč na školní rok. Pro mladšího sourozence/dvojče poskytujeme slevu 50%.

Platba je rozložena do deseti měsíčních plateb (první platba do 15. 8. před začátkem příslušného školního roku, další vždy do 15. dne měsíce); za prázdniny se u nás neplatí. V případě ukončení smlouvy je případný přeplatek na školném vrácen.

V ceně jsou mimo jiné zahrnuty náklady na:

 • malé studijní kolektivy s průměrně 15 žáky ve třídě, které umožňují individualizovanou výuku (oproti až 34 na krajských školách)
 • získání a udržení aprobovaných pedagogů-odborníků, kteří mají nadstandardní zájem o úspěch žáků; Vaše děti mohou kvalitně učit pouze kvalitní lidé
 • moderní technické vybavení školy potřebné pro kvalitní výuku – multifunkční učebny, interaktivní tabule, projektory, informační systém, e-learning apod.
 • moderní výukové materiály a učebnice, které studentům škola zapůjčuje (kromě některých jazykových učebnic), popř. je sama vytváří
 • volnočasové aktivity Centra volného času Koníček
 • mnoho dalších výhod, které považujeme za samozřejmost

S jakýmikoliv dalšími dotazy ohledně školného se, prosím, obraťte na ředitelku školy, Mgr. Darju Chládkovou (e-mail chladkova@akademy.cz, tel. 544 211 547), nebo na účetního školy Ing. Petra Hanáka (e-mail hanak@akademy.cz, tel. 544 211 547).


Chcete se dozvědět více?


Informace pro uchazeče
 

Kdo se stará o studenty v Gymnáziu Akademia

 • Mgr. Dalibor Levíček, MBA

  Gymnázium
 • Mgr. Anna Hýsková

  Gymnázium
 • Mgr. Tatiana Pospelová

  Gymnázium
 • Mgr. Iva Lubalová

  Gymnázium, Základní škola
 • Bc. Armando Vásquez

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Nešporová

  Gymnázium
 • MSc. Jana Valentová

  Gymnázium
 • Ing. Marie Hartlová

  Gymnázium
 • Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

  Gymnázium
 • Mgr. Petra Zvarová

  Gymnázium
 • Mgr. Et Bc. Stanislav Popelka

  Gymnázium
 • Mgr. Šárka Blaženková

  Gymnázium
 • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

  Gymnázium
 • Bc. Veronika Kudláčková

  Gymnázium
 • Mgr. Jana Šprtová

  Gymnázium
 • Mgr. Zuzana Pospíšilová

  Gymnázium
 • Mgr. Miroslava Vondráčková

  Gymnázium
 • Mgr. Darja Chládková

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Jitka Reitterová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Ing. Kristýna Burešová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola


Maturitní zkouška

Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Její podoba se řídí vyhláškou a příslušnými paragrafy školského zákona. V letech 2011-2017 100 % maturantů Gymnázia AKADEMIA uspělo u didaktických testů a písemných prací státní maturitní zkoušky.

Gymnázium AKADEMIA pečlivě připravuje své studenty na tuto jednotnou státní maturitní zkoušku, všichni vyučující získali patřičná osvědčení a statutární zástupce AKADEMIE školil v problematice jednotné maturitní zkoušky učitele Jihomoravského kraje. Žáci školy si zkouší oficiální cvičné testy. Více než 90 % studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku na Gymnáziu AKADEMIA, pokračuje ve vysokoškolském studiu ať už v České republice, Evropské unii či třeba v USA.

K maturitnímu vysvědčení absolventi Gymnázia AKADEMIA zdarma získají Europass (dodatek k osvědčení v českém, anglickém a německém jazyce), který usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí. Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení tradičně probíhá v první polovině června na líšeňském zámku Belcredi.


Harmonogram maturiních zkoušek – jaro 2018:

 • 1. 12. 2017 – nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2014/2015
 • 15. 1. 2017 – nejzazší datum, do kterého MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ pro jarní zkušební období 2015
 • 31. 3. 2018 – nejzazší datum, do kterého MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015
 • 20. 4. 2018 – uzavření klasifikace maturantů
 • 24. 4. 2018 – pedagogická rada maturantů
 • 26. 4. 2018 – předání ročníkových vysvědčení maturantům
 • 27. 4. 2018 – „Poslední zvonění“
 • 2.-4. 5. 2018 – testy a písemné zkoušky
 • 9. 5. 2018 – 1. 6. 2018 – „Svatý týden“ před ústními zkouškami a obhajobami maturitních prací
 • 4.-8. 6. 2018 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací
 • 13. 6. 2018, 15:00 – slavnostní předávání maturitních vysvědčení a mezinárodních certifikátů na zámku Belcredi

Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka

 • individuální seznam děl k maturitě je třeba odevzdat do 31. 3. 2018 (a splnit náležitosti zákona/vyhlášky). Žák si může vybírat z děl uvedených ve školním seznamu literatury

Odkazy a dokumenty:

 • oficiální webové stránky státní maturity
 • rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 na Gymnáziu AKADEMIA (připravujeme)
 • o další informace si můžete napsat na adresu info@novamaturita.cz (CERMAT)

Maturitní okruhy

Profilová (školní) část

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Informační a komunikační technologie
 • Matematika
 • Německý jazyk
 • Základy společenských věd
 • Zeměpis

Nepovinné zkoušky profilové části:

 • Matematika+
 • Estetická výchova (výtvarná / hudební)

Sledujte nás na Facebooku


Krátké představení naší školy v Brně-Líšni ...

Virtuální prohlídka naší školy ...

Live from London Eye. ...

Portsmouth and its historic dockyard. HMS Warrior in the distance and finally some sun to warm us up. ...

Beautiful Stonehenge. Next stop: Salisbury and Seven sisters. ...

Day 2: Canterbury, Leeds castle, Hastings and Beach's head. ...

Načíst více