Pro uchazeče

Pro uchazeče

Uchazeči přijatí v 1. kole přijímacího řízení na gymnázium

Obor Uchazeč - Ev.č. ČJL-lepší výsledky - Úspěšnost MA-lepší výsledky - Úspěšnost TSP Prospěch Celkem SUM PB SUM %B Pořadí - SUM PB
79-41-K/81 201808 68 82 67 100 167 75 150 1
79-41-K/81 201807 52 86 67 100 167 69 138 2
79-41-K/41 18001 76 56 67 100 167 66 132 1
79-41-K/81 201813 58 66 70 100 170 62 124 3
79-41-K/81 201820 62 60 56 100 156 61 122 4
79-41-K/81 201818 52 58 60 100 160 55 110 5
79-41-K/81 201819 58 52 60 100 160 55 110 5
79-41-K/81 201801 72 36 60 100 160 54 108 7
79-41-K/81 201806 70 38 73 100 173 54 108 7
79-41-K/81 201815 70 22 63 100 163 46 92 9
79-41-K/81 201823 54 36 70 100 170 45 90 10
79-41-K/81 201805 46 36 83 100 183 41 82 11
79-41-K/81 201822 50 30 50 100 150 40 80 12
79-41-K/81 201804 52 24 80 100 180 38 76 13
79-41-K/81 201802 38 30 53 100 153 34 68 14
79-41-K/81 201809 34 34 50 100 150 34 68 14
79-41-K/81 201810 50 18 60 100 160 34 68 14
79-41-K/81 201821 30 34 67 100 167 32 64 17
79-41-K/81 201814 36 22 53 80 133 29 58 18
79-41-K/81 201811 32 22 60 90 150 27 54 19
79-41-K/81 201816 34 20 67 90 157 27 54 19
79-41-K/81 201817 28 18 46 100 146 23 46 21
79-41-K/81 201812 32 12 50 80 130 22 44 22

Gymnázium AKADEMIA vyhledávají rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného školného 2100,-Kč/měsíc školního roku, sleva pro sourozence 50 %.

Gymnázium AKADEMIA vyhlásí první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019 pro tyto studijní obory:

 • Gymnázium – osmileté studium (všeobecné, denní), maximálně 20 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, denní), maximálně 25 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, dálkové)
Dokumenty ke stažení pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o studium musí:

 1. podat přihlášku
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období
 3. úspěšně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 4. úspěšně vykonat přijímací pohovor se školním testem studijních předpokladů

Zájemci o přijímací řízení nechť kontaktují zástupce ředitelky školy Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D. – tel. 544 211 547, e-mail: hysek@akademy.cz.

Po vyrozumění o přijetí prosíme o odevzdání zápisového lístku, který žáci do 15. března 2018 obdrží na Krajském úřadě (zájemci o nižší běh gymnázia), nebo na své současné škole (zájemci o vyšší běh gymnázia). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do deseti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy.

Obratem vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč. Obdržíte také pozvání na první setkání s rodiči našich nových žákyň a žáků, které se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16:30 v multifunkční učebně (103) Gymnázia AKADEMIA, Rašelinová 9.


Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2017 (9:00-12:30) “Primánem na zkoušku” – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ
 • 9. 1. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • 13. 2. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě – tel. 544 211 547, e-mail: akademy@akademy.cz

Dokumenty pro uchazeče


  Dokumenty ke stažení – obecné


  Poslání a cíle AKADEMIE


  Proč se jmenujeme AKADEMIA?

  AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

  AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

  Výchovné, sociální a zájmové cíle

  Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


  Poslání AKADEMIE

  Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

  AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

  Posláním AKADEMIE je:

  • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
  • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
  • provozovat mateřskou školu
  • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
  • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
  • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
  • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
  • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
  • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
  • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
  • provozovat Středisko volného času “Koníček”

  Pojetí studia na AKADEMII

  Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

  Vzdělávací cíle

  Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

  Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

  Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

  Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

  Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

  Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


  Aktuality


  Vše ()
  Akademia ()
  Blog-MŠ ()
  Gymnázium ()
  Mateřská škola ()
  Nezařazené ()
  Projekty ESF ()
  Základní škola ()

  Zájezd do jižní Anglie

  Vydejme se malebnou oblastí jižního pobřeží Anglie s rybářskými letovisky, vysokými útesy a přístavy. Uvidíme krásné katedrá ...

  Vítejte v novém školním roce!

  27. školní rok Gymnázia, Základní školy a Mateřské školy AKADEMIA začne v pondělí 3. září v 9:00 Vážení rodiče, milé  ...

  Toulky Brnem

  20. června se žáci primy zúčastnili projektu Toulky Brnem. Předem si měli připravit referát na zvolenou brněnskou památku. Dva ž ...

  Načíst více (138)

  Nadcházející akce


  Události

  • Žádné události

  Zobrazit všechny události
   
  Kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím

  Kdo se stará o studenty v Gymnáziu Akademia

  • Mgr. Iva Lubalová

   Gymnázium, Základní škola
  • Mgr. Andrea Škrobová

   Gymnázium
  • Bc. Armando Vásquez

   Gymnázium
  • Mgr. Jana Nešporová

   Gymnázium
  • MSc. Jana Valentová

   Gymnázium
  • Ing. Marie Hartlová

   Gymnázium
  • PaedDr. Martina Hemžalová

   Gymnázium
  • Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

   Gymnázium
  • Mgr. Petra Zvarová

   Gymnázium
  • Mgr. Et Bc. Stanislav Popelka

   Gymnázium
  • Mgr. Šárka Blaženková

   Gymnázium
  • Mgr. Tereza Hrdličková

   Gymnázium
  • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

   Gymnázium
  • Bc. Veronika Kudláčková

   Gymnázium
  • Mgr. Hana Freibergová

   Gymnázium
  • Mgr. Jana Šprtová

   Gymnázium
  • Mgr. Zuzana Pospíšilová

   Gymnázium
  • Tobiáš Štěpánek

   Gymnázium
  • Mgr. Miroslava Vondráčková

   Gymnázium
  • Mgr. Darja Chládková

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Jitka Reitterová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Ing. Kristýna Burešová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola  maximálně
  0
  žáků v kolektivu

  provoz školky do
  0:00
  hodin


  Chci zjistit více

  průměrně
  0
  žáků v kolektivu

  věkový průměr učitelů
  0
  let


  Chci zjistit více

  úspěšnost
  0%
  u státní maturity

  přes
  0%
  absolventů na prestižních univerzitách


  Chci zjistit více

  Sledujte nás na Facebooku


  Jako fakultní škola MU doporučujeme: ...

  Gymnázium Akademia shared a link. ...

  Gymnázium Akademia shared Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ's post. ...

  Jsme hrdí na absolventa našeho gymnázia Ondru Pivce. Chytil se v New Yorku jako profesionální ...

  Ješt zpětně fotky z tradiční sportovní akce... Běh líšeňských škol.... ...

  Několik momentek z naší zahradní slavnosti ...

  Načíst více