Pro uchazeče

Pro uchazeče

Icon
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Gymnázium AKADEMIA vyhledávají rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného školného 2100,-Kč/měsíc školního roku, sleva pro sourozence 50 %.

Gymnázium AKADEMIA vyhlásí první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019 pro tyto studijní obory:

 • Gymnázium – osmileté studium (všeobecné, denní), maximálně 20 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, denní), maximálně 25 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, dálkové)
Dokumenty ke stažení pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o studium musí:

 1. podat přihlášku
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období
 3. úspěšně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 4. úspěšně vykonat přijímací pohovor se školním testem studijních předpokladů

Zájemci o přijímací řízení nechť kontaktují zástupce ředitelky školy Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D. – tel. 544 211 547, e-mail: hysek@akademy.cz.

Po vyrozumění o přijetí prosíme o odevzdání zápisového lístku, který žáci do 15. března 2018 obdrží na Krajském úřadě (zájemci o nižší běh gymnázia), nebo na své současné škole (zájemci o vyšší běh gymnázia). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do deseti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy.

Obratem vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč. Obdržíte také pozvání na první setkání s rodiči našich nových žákyň a žáků, které se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16:30 v multifunkční učebně (103) Gymnázia AKADEMIA, Rašelinová 9.


Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2017 (9:00-12:30) „Primánem na zkoušku“ – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ
 • 9. 1. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • 13. 2. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě – tel. 544 211 547, e-mail: akademy@akademy.cz

Dokumenty pro uchazeče

Icon
Přihláška na gymnázium čtyřleté
Icon
Přihláška na gymnázium osmileté
Icon
Termíny jednotlivých přijímacích zkoušek
Icon
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Icon
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení


  Dokumenty ke stažení – obecné

  Icon
  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
  Icon
  Směrnice pro stejnopisy a opisy
  Icon
  Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
  Icon
  MOK Z 2018
  Icon
  MOK N 2018
  Icon
  MOK ZSV 2018
  Icon
  MOK M 2018
  Icon
  MOK F 2018
  Icon
  MOK CH 2018
  Icon
  MOK D 2018
  Icon
  MOK B 2018
  Icon
  MOK A 2018
  Icon
  Traumatologický plán
  Icon
  Program proti šikanování
  Icon
  Preventivní program školy
  Icon
  Krizový plán školy
  Icon
  Žádost o uvolnění z TV
  Icon
  Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
  Icon
  Učební plán
  Icon
  Termíny jednotlivých přijímacích zkoušek
  Icon
  Školní vzdělávací program gymnázium osmileté
  Icon
  Školní vzdělávací program gymnázium čtyřleté
  Icon
  Seznam literatury
  Icon
  Rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky
  Icon
  Přihláška na gymnázium osmileté
  Icon
  Přihláška na gymnázium čtyřleté
  Icon
  Maturitní kalendář
  Icon
  Školní řád
  Icon
  Univerzální žádost
  Icon
  Školní poradenské pracoviště


  Poslání a cíle AKADEMIE


  Proč se jmenujeme AKADEMIA?

  AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

  AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

  Výchovné, sociální a zájmové cíle

  Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


  Poslání AKADEMIE

  Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

  AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

  Posláním AKADEMIE je:

  • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
  • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
  • provozovat mateřskou školu
  • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
  • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
  • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
  • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
  • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
  • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
  • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
  • provozovat Středisko volného času „Koníček“

  Pojetí studia na AKADEMII

  Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

  Vzdělávací cíle

  Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

  Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

  Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

  Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

  Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

  Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


  Aktuality


  Vše ()
  Akademia ()
  Blog-MŠ ()
  Gymnázium ()
  Mateřská škola ()
  Nezařazené ()
  Projekty ESF ()
  Základní škola ()

  Velikonoční vystoupení

  I letos před Velikonočními prázdninami jsme pozvali rodiče na Velikonoční vystoupení žáků Akademie. Jedno taneční vystoupení střídalo druhé, ...

  Mezinárodní den mikroskopie

    V pondělí 19.3.2018 jsme my, žáci 5.G,6.G a 3.Č, byli na programu Mezinárodního dne mikroskopie. V tento den dělalo zajímavý a na ...

  English Active Week

  Ve dnech 12. až 16. března 2018 se na Akademii uskutečnil další úspěšný ročník English Active Weeku. V tomto týdnu měli student ...

  Živé knihy

  Žáci kvinty gymnázia AKADEMIA měli v tomto týdnu možnost „půjčit“ si osobu se zajímavým životním příběhem, se kterou by si v reálném životě nikdy ...

  Načíst více (128)

  Nadcházející akce


  Události


  Zobrazit všechny události
   
  Kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím

  Kdo se stará o studenty v Gymnáziu Akademia

  • Mgr. Iva Lubalová

   Gymnázium, Základní škola
  • Mgr. Andrea Škrobová

   Gymnázium
  • Bc. Armando Vásquez

   Gymnázium
  • Mgr. Jana Nešporová

   Gymnázium
  • MSc. Jana Valentová

   Gymnázium
  • Ing. Marie Hartlová

   Gymnázium
  • PaedDr. Martina Hemžalová

   Gymnázium
  • Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

   Gymnázium
  • Mgr. Petra Zvarová

   Gymnázium
  • Mgr. Et Bc. Stanislav Popelka

   Gymnázium
  • Mgr. Šárka Blaženková

   Gymnázium
  • Mgr. Tereza Hrdličková

   Gymnázium
  • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

   Gymnázium
  • Bc. Veronika Kudláčková

   Gymnázium
  • Mgr. Hana Freibergová

   Gymnázium
  • Mgr. Jana Šprtová

   Gymnázium
  • Mgr. Zuzana Pospíšilová

   Gymnázium
  • Tobiáš Štěpánek

   Gymnázium
  • Mgr. Miroslava Vondráčková

   Gymnázium
  • Mgr. Darja Chládková

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Jitka Reitterová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Ing. Kristýna Burešová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola  maximálně
  0
  žáků v kolektivu

  provoz školky do
  0:00
  hodin


  Chci zjistit více

  průměrně
  0
  žáků v kolektivu

  věkový průměr učitelů
  0
  let


  Chci zjistit více

  úspěšnost
  0%
  u státní maturity

  přes
  0%
  absolventů na prestižních univerzitách


  Chci zjistit více

  Sledujte nás na Facebooku


  Záznam z velikonočního vystoupení MŠ, ZŠ i gymplu 🙂 ...

  English Active Week na Gymnáziu AKADEMIA. ...

  Gymnázium Akademia shared Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ's post. ...

  Pozdravy od výběrové skupiny... ...

  Bruslení... někdy led je a někdy roztaje ...

  Pondělní superskupina ...

  Načíst více