Pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o studium musí:

 1. podat přihlášku
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období
 3. úspěšně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 4. úspěšně vykonat přijímací pohovor se školním testem studijních předpokladů

Zájemci o přijímací řízení nechť kontaktují zástupce ředitelky školy Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D. – tel. 544 211 547, e-mail: hysek@akademy.cz.

Po vyrozumění o přijetí prosíme o odevzdání zápisového lístku, který žáci obdrží na své současné škole (případně na Krajském úřadě). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do deseti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy.

Obratem vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč. Obdržíte také pozvání na první setkání s rodiči našich nových žákyň a žáků, které se uskuteční v úterý 11. června 2019 v 16:30 v multifunkční učebně (103) Gymnázia AKADEMIA, Rašelinová 9.


Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • Úterý 27. 11. 2018 (9:00-12:30) “Primánem na zkoušku” – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Úterý 15. 1. 2019 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • Úterý 19. 2. 2019 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě – tel. 544 211 547, e-mail: akademy@akademy.cz

Dokumenty pro uchazeče


  Dokumenty ke stažení – obecné


  Poslání a cíle AKADEMIE


  Proč se jmenujeme AKADEMIA?

  AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

  AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

  Výchovné, sociální a zájmové cíle

  Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


  Poslání AKADEMIE

  Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

  AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

  Posláním AKADEMIE je:

  • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
  • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
  • provozovat mateřskou školu
  • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
  • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
  • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
  • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
  • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
  • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
  • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
  • provozovat Středisko volného času “Koníček”

  Pojetí studia na AKADEMII

  Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

  Vzdělávací cíle

  Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

  Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

  Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

  Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

  Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

  Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


  Aktuality


  Vše ()
  Akademia ()
  Blog-MŠ ()
  Gymnázium ()
  Mateřská škola ()
  Nezařazené ()
  Projekty ESF ()
  Základní škola ()

  Zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA

  Pro rodiče a jejich děti – předškoláky, pondělí 1. 4. 2019, 15-18 hod. Vážení rodiče, srdečně Vás a Vaše dítě zveme na zá ...

  O duševních nemocech…

  Naši školu navštívila 12. 3. 2019 MUDr. Petra Péťová, která seznámila přítomné žáky kvinty a sexty se základními duševními ...

  Zdravá 5ka

  Které jídlo je pro naše tělo vhodné a které naopak? Děti dnes navštívila koordinátorka z nadačního fondu Albert, aby je seznámil ...

  Lyžařský výcvikový kurz

  Žáci sekundy a tercie se na konci ledna zúčastnili týdenního zimního výcvikového kurzu v Ludvíkově. Na sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem ...

  Načíst více (162)

  Nadcházející akce


  Události

  • Žádné události

  Zobrazit všechny události
   
  Kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím

  Kdo se stará o studenty v Gymnáziu Akademia

  • Mgr. Dalibor Levíček, MBA

   Gymnázium
  • Mgr. Anna Hýsková

   Gymnázium
  • Mgr. Tatiana Pospelová

   Gymnázium
  • Mgr. Iva Lubalová

   Gymnázium, Základní škola
  • Bc. Armando Vásquez

   Gymnázium
  • Mgr. Jana Nešporová

   Gymnázium
  • Mgr. Markéta Procházková

   Gymnázium
  • Ing. Marie Hartlová

   Gymnázium
  • Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

   Gymnázium
  • Mgr. Petra Zvarová

   Gymnázium
  • Mgr. Et Bc. Stanislav Popelka

   Gymnázium
  • Mgr. Šárka Blaženková

   Gymnázium
  • Mgr. Tomáš Uher, Ph.D.

   Gymnázium
  • Bc. Veronika Kudláčková

   Gymnázium
  • Mgr. Jana Šprtová

   Gymnázium
  • Mgr. Zuzana Pospíšilová

   Gymnázium
  • Mgr. Miroslava Vondráčková

   Gymnázium
  • Mgr. Darja Chládková

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Jitka Reitterová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Ing. Kristýna Burešová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola  maximálně
  0
  žáků v kolektivu

  provoz školky do
  0:00
  hodin


  Chci zjistit více

  průměrně
  0
  žáků v kolektivu

  věkový průměr učitelů
  0
  let


  Chci zjistit více

  úspěšnost
  0%
  u státní maturity

  přes
  0%
  absolventů na prestižních univerzitách


  Chci zjistit více

  Sledujte nás na Facebooku


  I pedagogové se připojili k dnešnímu ponožkovému dni 🙂 ...

  Také hoši nižšího gymnázia si v dnešním tělocviku řádně zabruslili. ...

  Už minulý týden jsme se v TV s děvčaty chystali bruslit do Salesiánského střediska. Bohužel ...

  Jsme hrdí na naši absolventku Báru Antonovičovou, která za ČR vystoupila na Valném shromáždění OSN. ...

  Malá ochutnávka z vánočního vystoupení 18. 12. 2018 ...

  Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 🙂 ...

  Načíst více