Informace pro uchazeče

V současné době přijímáme přihlášky pro předškolní vzdělávání ve šk. roce 2017/2018! Pro informace k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2017/2018 nás prosím kontaktujte na e-mailu vedoucí učitelky MŠ lenka.chladkova@akademy.cz
První kolo podávání přihlášek je omezeno na celodenní a celotýdenní docházku!
Často také hledáte přihlášku do mateřské školy, kterou vyplněnou a opatřenou podpisy odevzdáváte během zápisu. Přihlášku si můžete stáhnout zde.


Díky malému kolektivu pracujeme individuálně s předškoláky i se šikovnými dětmi mladšími 3 let!

Podání přihlášky do naší školky není omezeno věkem dítěte. Malý kolektiv umožňuje individuální domluvu s rodiči i práci s dětmi mladšími, které mají možnost se učit od starších kamarádů. O možnostech přijetí mladšího dítěte promluvte s paní učitelkou, která se Vám, i potřebám Vašeho nejdražšího, bude snažit vyjít maximálně vstříc. Specifickými aktivitami důkladně připravujeme předškoláky na vzdělávání na základním stupni.

Přijďte se k nám podívat – seznámit se.

Před rozhodnutím o podání přihlášky Vás i Vaše děti rádi ve školce přivítáme a ukážeme Vám prostory pro zájmové aktivity dětí. S paní učitelkou můžete osobně prodiskutovat Vaše otázky a zájem na konkrétním směru rozvoje Vašeho nejmilejšího. Díky malému kolektivu se potřebám dětí a požadavkům rodičů věnujeme opravdu individuálně. S paní učitelkou budete v úzkém kontaktu i během docházky Vašeho dítěte do školky.

Co nejméně formalit.

Neřídíme se bodovacím systémem státních mateřských škol. V naší školce se snažíme co nejvíce „formálních pravidel“ ve vztahu k rodičům uvolnit na rovinu přátelské individuální domluvy. Každé z „našich“ dětí je pro nás stejně důležité nezávisle na tom, odkud k nám přichází, kolik má přesně let a co vše již dokáže. Pokud se vyskytne problém, vždy volíme neformální osobní domluvu na nejlepším řešení.

Jednoduchý systém obsazování volných míst.

Mateřskou školu obsazujeme do naplnění kapacity 17 míst, která jsme pro „naše“ děti připravili. O pořadí dítěte v přijímacím řízení do našeho kolektivu rozhoduje čas (datum) podání přihlášky a zvolený typ docházky! V případě více podaných žádostí dáváme přednost těm, kteří své děti hlásí k celotýdenní docházce. Informace k ceně „školkovného naleznete zde.

Otevírací doba mateřské školy je 7 – 18 hodin!

Rozumíme tomu, že sladit pracovní život s rodinným není úplně jednoduché. Navíc, při návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené každý potřebuje nějaký čas na to, než se vše „zaběhne“ a v této době je velmi důležité vědomí, že aspoň starost s tím, kdo a kdy vyzvedne nejmenšího ze školky nemusí být až tak stresující.

Žijeme v době, kdy jen málokdo z nás ukončí práci doslova „po-o“. Mateřská škola je otevřená od 7 do 18 hodin, po celou dobu jsou u nás děti v bezpečí a pracujeme na jejich všestranném rozvoji.


Co děti potřebují?

Ve školce máme vše co je třeba k vzdělávacím činnostem, hře i odpočinku. Přesto je pár věcí, kterými byste měli děti vybavit, aby si své dny užívali naplno. Třeba Vám příjde vhod krátký seznam toho nejnutnějšího, na všem dalším se domluvíte s paní učitelkou.

Čím děti vybavit?

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
 • Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě.
 • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na „písek“, kde se dítě může ušpinit a jiné na procházky.
 • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každý měl mít k dispozici pláštěnku.
 • U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení.
 • K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamku!

Kolik školka stojí?

Protože jsme soukromou školkou, počítáme s příspěvkem rodičů, kteří mají zájem o opravdové vzdělávání svých dětí v příjemném prostředí kvalifikovanými pracovníky.

Systém příspěvku rodičů na vzdělávání svých dětí („školkovné“) je jednoduchý a přehledný a umožňuje volit z několika typů docházky.

V základu nabízíme férové „školkovné“  6 500,- Kč měsíčně při celodenním provozu a 4 900,- Kč měsíčně při polodenním provozu. V tomto příspěvku jsou zahrnuty náklady na všechny nabízené aktivity v kolektivu max 17 dětí.

Umožňujeme také docházku jen některé (předem vybrané) dny v týdnu. Cena za 1 den v týdnu 1 300,- Kč, 2 dny v týdnu 2 600,- Kč atd.

Připravili jsme slevu na školkovné pro rodiče, kteří nám do své péče svěří sourozence. Sourozenec má v Naší školce slevu 10% ze školkovného.

Samostatně se bude hradit pouze strava, kterou nám bude zabezpečovat Školní jídelna Masarova . Celodenní strava pro děti do šesti let je za 36,- Kč.


Dokumenty ke stažení

Icon
Co kdy během dne děláme
Icon
Harmonogram školního roku
Icon
Inspekční zpráva
Icon
Organizace dne
Icon
Přihláška do Mateřské školy Akademia
Icon
Řád školní jídelny-výdejny
Icon
Školní poradenské pracoviště
Icon
Školní řád MŠ
Icon
Univerzální žádost
Icon
Krizový plán školy
Icon
Preventivní program školy
Icon
Program proti šikanování
Icon
Traumatologický plán

  Poslání a cíle AKADEMIE


  Proč se jmenujeme AKADEMIA?

  AKADEMIA jež svým názvem odkazuje na tradiční všeobecné vzdělávání, na evropskou tradici kritického myšlení a svobody kultivované diskuze. Naše instituce v sobě integruje gymnaziální, základní, předškolní i volnočasové vzdělávání. Název školy odkazuje i k individuálnímu přístupu k inteligentním, ovšem velmi různorodým osobnostem našich žáků – vašich dětí, které jsou začleněny do menších studijních kolektivů, v nichž je jim zajištěn osobní přístup – každé dítě je přece výjimečné, jedinečné a zaslouží si maximální pozornost a péči.

  AKADEMIA v sobě zahrnuje mateřskou, základní i střední školu rodinného typu. Naši absolventi by měli být natolik duševně vyspělí, že si dokážou dobře zvolit svou další životní cestu, v naprosté většině pokračují ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Seriózní všeobecné vzdělávání se zaměřením mj. na cizí jazyky, které podporuje i Ministerstvo školství ČR ve své Strategii 2020, umožňuje zároveň absolventům snadnou rekvalifikaci ve chvíli, kdy ji budou na neustále se vyvíjejícím trhu práce potřebovat. Naše škola tak aktuálně reaguje na celospolečenskou poptávku, jelikož podíl všeobecných oborů v ČR patří k nejnižším v Evropě.

  Výchovné, sociální a zájmové cíle

  Cílem školy je i rozvoj mravních hodnot a osobností žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi žáky, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole je zřízena funkce školního psychologa (a speciálního pedagoga), máme několik asistentů pedagoga. Jsme bezbariéroví – disponujeme plošinou pro vozíčkáře.


  Poslání AKADEMIE

  Žáci získávají během předškolního, základního a gymnaziálního (osmiletého či čtyřletého) studia kompetence a vědomosti, které jim umožňují vstup na jakoukoliv vysokou školu s 90% úspěšností v ČR i zahraničí. Absolventi naší školy mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání se zvláštním důrazem na znalost mateřského i cizích jazyků (konverzace, projektové výuky), základů společenských věd, matematiky a informačních technologií. Vedle toho je kladen důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i práce druhých.

  AKADEMIA se svým důrazem na osobnost každého žáka je vyhledávána širokým spektrem nadaných žáků. Právě osobní přístup ke každému jednotlivci umožňuje AKADEMII být žákům i rodičům skutečným partnerem.

  Posláním AKADEMIE je:

  • provozovat osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením jako přípravu na univerzitní vzdělávání
  • provozovat základní školu rodinného typu včetně školní družiny
  • provozovat mateřskou školu
  • poskytovat žákům kvalitní vzdělávání v menších studijních kolektivech s individuálním přístupem ke všem studujícím
  • jako škola zařazená do prestižní sítě škol ASPnet UNESCO v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu moravských, evropských kulturních a humanistických tradic, ze kterých vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných lidských práv, demokracie, svobody a právního státu, s cílem vytvořit a upevnit kompetence žáků
  • umožnit kvalitní vzdělávání žákům výjimečným – mimořádně nadaným, vrcholovým sportovcům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • v souvislosti se zavedením školních vzdělávacích programů využívat moderní metody a formy výuky a budovat kvalitní pedagogický sbor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
  • spoluvytvářet vzdělávací zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Univerzity Karlovy v Praze
  • jako nositel titulu Škola přátelská k dětem s alergiemi a astmatem poskytovat vhodné podmínky vzdělávání těchto žáků
  • pěstovat partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v rámci Brna, Moravy, ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ
  • provozovat Speciálně pedagogické centrum, pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i mimo rámec školy
  • provozovat Středisko volného času „Koníček“

  Pojetí studia na AKADEMII

  Poskytujeme předškolní, základní a středoškolské vzdělávání, v menších studijních kolektivech dokážeme přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

  Vzdělávací cíle

  Námi vytvořené a osvědčené školní vzdělávací programy (pilotní škola od roku 2006) Kompas pro život (na nižším běhu gymnázia) a Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost (na vyšším běhu) umožňují v maximální míře získávání celoživotních kompetencí v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ČR (Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program , Strategie 2020).

  Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní středoškolské vzdělávání zakončené státní maturitní zkouškou. Větší důraz je kladen na výuku mateřského a cizích jazyků, základů splečenských věd, matematiky a informačních technologií. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných, větší míra profilace je nabízena ve vyšších ročnících (volitelné semináře, maturitní semináře, individuální konzultace), jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu.

  Za spolupráce s SPC a PPP jsou v odůvodněných případech vypracovávány individuální výchovně vzdělávací plány. Individuální přístup se projevuje i ve stylu a organizaci výuky – menší kolektivy, individuální konzultace, e-learningový systém Moodle apod.

  Kontrola výsledků, výstupy školy, autoevaluace, evaluace

  Škola využívá moderní elektronický informační systém Bakaláři (klasifikace přístupná přes internet, elektronická třídní kniha) a e-learningový systém Moodle. Mimo běžný způsob kontroly ve vyučovacích hodinách se škola zapojuje do srovnávacích testů vědomostí, ředitelka školy sestavuje kontrolní prověrky, škola se účastní Středoškolské odborné činnosti, sleduje účast v jednotlivých kolech olympiád, soutěžích, vyhodnocováno je procento úspěšnosti při studiu, maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.

  Pedagogové jsou hodnoceni vedením školy, výstupy z jejich práce v hodinách, práce s žáky i rodiči jsou zohledňovány v pohyblivých složkách mzdy. Zřizovatelé školy soustavně budují tým pedagogických pracovníků, kteří jsou schopni naplňovat sestavené školní vzdělávací programy.


  Aktuality


  Vše ()
  Akademia ()
  Gymnázium ()
  Mateřská škola ()
  Nezařazené ()
  Projekty ESF ()
  Základní škola ()

  Wörter des Monats

  Gratulujeme Janě Dražanové z kvarty, jejíž  povídka  „Ein kranker Halsschmerz“ vyhrála v listopadovém kole soutěže nakladatelství Klett. ...

  Tříkrálové koncerty

  V prvním lednovém týdnu vystoupili žáci gymnázia AKADEMIA s pásmem vánočních písní, poezie a divadelního představení v Domově pro seniory ...

  Načíst více (117)

  Nadcházející akce


  Události


  Zobrazit všechny události
  Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.

  – Robert Fulghum

   

  Kdo se stará o děti v MŠ Akademia

  • Hana Bednárová

   Mateřská škola, Základní škola
  • Darja Budínová

   Mateřská škola
  • Bc. Lenka Chládková

   Mateřská škola
  • Mgr. Darja Chládková

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Jitka Reitterová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Ing. Kristýna Burešová

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
  • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

   Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola  maximálně
  0
  žáků v kolektivu

  provoz školky do
  0:00
  hodin


  Chci zjistit více

  průměrně
  0
  žáků v kolektivu

  věkový průměr učitelů
  0
  let


  Chci zjistit více

  úspěšnost
  0%
  u státní maturity

  přes
  0%
  absolventů na prestižních univerzitách


  Chci zjistit více

  Sledujte nás na Facebooku


  V naší školce proběhla přednáška s názvem Zdravá 5ka. Děti se dozvěděly spoustu nového o ...

  Nejstarší děti se dnes společně se základní školou zapojily do dopoledního bruslení na Salesku. ...

  Dnes odpoledne čekalo na děti milé překvapení. Naše babičky jim přišly přečíst pohádky a známé ...

  V úterý jsme se s dětmi vypravili na první letošní výpravu za zvířátky. Procvičili jsme si ...

  Zimní radovánky ☃️❄️ ...

  V úterý u nás proběhly zimní olympijské hry. Děti si zkusily různé sporty, od bruslení, ...

  Načíst více